Szkoła Podstawowa nr 21
IV
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. Batalionu "Skała" AK 12
31-272 Kraków
tel: 126332144

Oferta

Opis:

Budynek szkolny posiada powierzchnię 2 631 m2. znajduje się w nim 16 sal lekcyjnych, 1 sala do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 1 sala do zajęć specjalistycznych, pracownia informatyczna z 25 stanowiskami komputerowymi, pracownie multimedialne, pracownia przyrodnicza, biblioteka, czytelnia, 2 pomieszczenia do zajęć świetlicowych. Sale są wyremontowane i nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce. W pomieszczeniach do zajęć świetlicowych znajdują się domofony wizyjne. Szkoła posiada dużą salę gimnastyczną, szkolne miejsce zabaw "Radosna Szkoła", gabinet higienistki i pedagoga, stołówkę szkolną prowadzoną przez ajenta. Wokół szkoły znajdują się boiska sportowe z bezpieczną nawierzchnią, bieżnia trawiasta, stoły do tenisa. Szkoła od 01.09.2017 r zostaje przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. Administracja szkolna pracuje w godz. 7.30 do 16.00. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców we wtorki od godz. 13.00 do godz. 15.00 i piątki od godz. 10.00 do godz. 12.00. Wicedyrektor przyjmuje rodziców w poniedziałki od 10.00 do 12.00 i środy od 13.00 do 15.00. Na terenie szkoły dwa razy w miesiącu dyżur pełni psycholog. Szkoła realizuje programy profilaktyczne o charakterze zdrowotnym, ekologicznym, bezpieczeństwa, Program Unijny "Owoce w szkole" w klasach I - III , "Mleko w szkole" w klasach I - VI, program "Odblaskowa szkoła" oraz "Tydzień bezpiecznego internetu". W klasach I - VI uroczyste obchody następujących Dni: "Ziemi", "Jabłka", "Marchewki", Magnezu". Od 3 lat szkoła realizuje program "Śniadanie daje moc" a od 6 lat program "Trzymaj formę" oraz "Mamo, Tato wolę wodę".W klasach I - III realizowane są metody i formy pracy wypracowane podczas realizacji program unijnego pt."Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1 - 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków". Realizując program unijny "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", wzbogaciliśmy proces lekcyjny o zastosowanie metody polegającej na wykorzystaniu umiejętności wielorakich. Obecnie uczniowie klas trzecich uczestniczą w zajęciach "Uniwersytet dzieci" pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizowane są dla nich zajęcia na basenie. W szkole realizowane są innowacje w zakresie wychowania fizycznego, języka angielskiego, muzyki. W procesie lekcyjnym stosuje się metody aktywizujące z zastosowaniem tablic interaktywnych oraz prezentacji multimedialnych. W szkole szczególny nacisk kładzie się na pracę z dzieckiem zdolnym i zainteresowanym, dla których organizowane są liczne koła zainteresowań. W ramach wyrównywania szans prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających pomocy i wsparcia. Na terenie szkoły organizowana jest wszechstronna pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Nasi uczniowie licznie uczestniczą w olimpiadach, konkursach, turniejach, w których osiągają wysokie wyniki na poziomie szkół podstawowych. Co roku szkoła posiada wielu laureatów i finalistów w konkursach i olimpiadach o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim takich jak konkurs matematyczny, humanistyczny, przyrodniczy, biblijny, mitologiczny, historyczny, języka angielskiego. Szkoła zdobywa również wysokie lokaty w turniejach i zawodach sportowych a szczególnie w narciarstwie alpejskim, jak również w konkursach o charakterze literackim, plastycznym, ortograficznym, tanecznym, muzycznym. W bieżącym roku szkolnym wdrożyliśmy program "Pierwsze kroki na śniegu", a od 01.09.2017 r planujemy realizować zajęcia na basenie w klasach pierwszych. W ramach wspierania rozwoju dziecka młodszego, szkoła realizuje program adaptacji przy ścisłej współpracy z osiedlowymi przedszkolami. Uczniowie szkoły realizują proces dydaktyczny poprzez udział w wycieczkach, wyjazdach, warsztatach. W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego uczniowie aktywnie włączają się w akcje charytatywne.

Szkoła od czterech lat jest szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Historia:

Szkoła istnieje w środowisku 45 lat. Po reformie strukturalnej funkcjonuje jako 6 letnia szkoła podstawowa. Przez okres 13 lat na jej terenie organizowany był oddział przedszkolny. Placówka od momentu powstania nosi imię Króla Władysława Jagiełły; posiada swój ceremoniał i tradycje. Zespół nauczycielski stanowi w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna w 90% składająca się z nauczycieli dyplomowanych. Nauczyciele systematycznie wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych i skutecznych form i metod nauczania oraz nowoczesnych kierunków w pedagogice. Nasi uczniowie licznie uczestniczą w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych, w których osiągają wysokie wyniki na poziomie szkół podstawowych. Co roku szkoła posiada wielu laureatów konkursów i olimpiad o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, takich jak konkurs matematyczny, humanistyczny, przyrodniczy, historyczny, bibilijny, mitologiczny, języka angielskiego, ortograficzny, recytatorski, czytelniczy. Szkoła zdobywa również wysokie lokaty w turniejach i zawodach sportowych jak również w konkursach o charakterze literackim, plastycznym, tanecznym, muzycznym. Szkoła brała udział w projekcie unijnym pt. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" oraz "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1 - 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków". Obecnie w szkole realizowane są innowacje metodyczno - organizacyjne "Język angielski blisko nas" jako dodatkowa lekcja dla wszystkich uczniów, "Edukacja przez szachy", "Metody twórcze na zajęciach ruchowych w klasach młodszych", "Twórczy i zaangażowani - Creatiwe and Motivated". Szkoła organizuje niezwykle atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz potrzebami uczniów. Dla uczniów wymagających pomocy dydaktycznej oraz wsparcia organizowane są zajęcia, które prowadzą specjaliści.Na terenie szkoły bardzo prężnie działa Rada Uczniowska, która jest inicjatorem wielu kreatywnych działań. Pod jej patronatem uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych, które uwrażliwiają dzieci na niesienie pomocy zarówno ludziom jak i zwierzętom. Efektywnie współpracujemy z osiedlowymi przedszkolami, szkołami, Dworkiem Białoprądnickim, Radą Dzielnicy IV, krakowskimi domami kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportowym, Spółdzielnią Mieszkaniową "Krowodrza", parafialnym klubem sportowym "Jadwiga", Biblioteką Osiedlową, Policją, Strażą Miejską, Domem Seniora "Naftowca". Od 01 września 2013 r szkoła jest Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.