ul. Stanisława Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
tel: 126544059

Wizja

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY: 

a) Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

b) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

c) W nauczaniu i wychowaniu szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

d) Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

e) Szkoła aktywnie funkcjonuje w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.


Misja

MISJA SZKOŁY:

a) Stworzenie warunków do twórczego rozwoju dziecka i odnoszenia sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.

b) Wychowanie uczniów do kultury poprzez kulturę.

c) Wszechstronny rozwój osobowości i kształtowanie charakteru dziecka zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.