ul. Centralna 39
31-586 Kraków
tel: 126449241

Wizja

Szkoła przyjazna dziecku, dająca poczucie „Bycia u siebie i bycia sobą”

Nasi uczniowie mają uczyć się bez zbędnych stresów w miłej, przyjaznej atmosferze. Dołożymy wszelkich starań, żeby zostali jak najlepiej przygotowani do czekających ich w przyszłości zadań.

Wychowujemy nasze dzieci w duchu patriotyzmu,znajomości i umiłowania dziedzictwa kulturowego naszego narodu, aby jako Polacy i obywatele zjednoczonej Europy byli dumni ze swojej Ojczyzny, mieli poczucie odpowiedzialności za jej rozkwit, a jednocześnie wykazywali się tolerancją wobec innych ludzi i kultur.


Misja

Nasza szkoła jest placówką, która w zakresie kształcenia, wychowania i opieki ma na celu:

 • wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku do tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 • przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, wychowanie dla pokoju;
 • kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwości na sprawy innych;
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku;
 • wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących;
 • przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych;
 • włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;
 • rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku;
 • systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się.

Staramy się, aby nasz absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza:

 • umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia;
 • wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość;
 • opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji;
 • zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy;
 • doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji;
 • posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi;
 • nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska;
 • rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.