ul. Żabia 20
30-809 Kraków
tel: 126589464

Wizja

I     KSZTAŁCENIE

1. Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której:

 • uczymy metodami aktywizującymi
 • stosujemy integrację międzyprzedmiotową
 • wykorzystujemy nauczanie technik informacyjnych
 • pomagamy uczniom z trudnościami edukacyjnymi
 • stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań
 • stosujemy motywacyjny system oceniania
 • proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych

II       WYCHOWANIE I OPIEKA:

 • tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtującą godne naśladowanie postawy
 • otaczamy szczególną opieką dzieci specjalnej troski tworząc klasy integracyjne, realizując nauczanie indywidualne, programy terapeutyczne, zajęcia wyrównawcze oraz inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dbamy o to aby szkoła była bezpieczna – realizujemy programy profilaktyczne
 • realizujemy założenia programu Szkoły Promującej Zdrowie
 • propagujemy zachowania proekologiczne
 • jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia
 • przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej
 • współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad

III      ORGANIZACJA I KIEROWANIE

 • dbamy o właściwą organizacje pracy szkoły
 • inspirujemy do twórczych działań
 • inspirujemy do doskonalenia zawodowego w ramach WDN i szkoleń zewnętrznych
 • zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych
 • tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru
 • dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami
 • dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie

Misja

Jesteśmy szkołą:

 • integracyjną
 • harmonijnie realizującą zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania
 • stwarzającą warunki rozwoju uczniom zdolnym i wybitnym
 • przyjazną dla dzieci
 • promującą zdrowie

W trosce o wychowanie prawego człowieka zapewniamy możliwości aby nasi uczniowie:

 • umieli uczyć się, bawić i współpracować w ramach szkolnej wspólnoty z uczniami niepełnosprawnymi
 • kształtowali w sobie postawy wzajemnej akceptacji, dialogu i słuchania innych w duchu tolerancji
 • czuli się odpowiedzialni za siebie i innych
 • znajdowali w szkole środowisko możliwie wszechstronnego rozwoju osobowego
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • odnosili duże i małe sukcesy
 • uczyli się szacunku dla wspólnego dobra
 • przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu zachowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego narodu oraz kształcenia postaw patriotycznych
 • stawali się coraz bardziej samodzielni i umiejętnie godzili własne dobro z dobrem innych

Nasi nauczyciele:

 • wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej i zasad etyki
 • wdrażają uczniów do samodzielności
 • pomagają w podejmowaniu decyzji
 • przygotowują do aktywnego udziału z życiu społecznym

Stwarzamy możliwości, aby rodzice naszych uczniów:

 • podejmowali współpracę z nauczycielami
 • współtworzyli plan rozwoju szkoły
 • dążyli do utrwalenia wspólnie przyjętych wartości
 • gromadzili fundusze niezbędne do wspierania działalności szkoły