os.Wysokie 7
31-819 Kraków
tel: 126484196

Wizja

"Tworzymy klimat rodzinny, mimo że każdy z nas jest inny".

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły uczyli się w przyjaznej, miłej atmosferze, bez zbędnych stresów.

Dołożymy wszelkich starań, żeby uczniowie zostali jak najlepiej przygotowani do czekających ich w przyszłości zadań.

Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły potrafili samodzielnie i świadomie dokonywać wyborów, byli otwarci na problemy innych, asertywni i prawidłowo funkcjonowali w grupie. Wychowujemy ich w duchu patriotyzmu, znajomości i umiłowania dziedzictwa kulturowego naszego narodu, aby jako Polacy i obywatele zjednoczonej Europy byli dumni ze swojej Ojczyzny, a jednocześnie wykazywali się tolerancją wobec innych ludzi i kultur.

Chcemy, aby nasza szkoła pod względem bazy i wyposażenia była szkołą nowoczesną. Aby każdy uczeń miał zapewnione jak najlepsze warunki do nauki i do rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności.

Aby każdy nauczyciel miał jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego, a każdy pracownik administracji i obsługi był traktowany podmiotowo, jako ważny partner w procesie wychowawczym szkoły.

Pragniemy, aby warunki socjalno- bytowe pracowników były godne miejsca pracy w XXI wieku.


Misja

W naszej, bezpiecznej, bezstresowej, pomocnej i przyjaznej szkole:

 • rozpoznajemy, zachęcamy do rozwijania indywidualnych, intelektualnych, twórczych uzdolnień i umiejętności,
 • pielęgnujemy u uczniów poczucie własnej godności i dumy z osiąganych wyników motywując do nauki jako procesu trwającego całe życie,
 • zachęcamy do działania zespołowego,
 • wychowujemy w duchu tolerancji i troski o innych,
 • odchodzimy od przekazywania wiedzy, jako zbioru niepowiązanych ze sobą informacji na rzecz uczenia zasad dostępu, selekcji oraz przetwarzania informacji w zależności od postawionego problemu,
 • kształcimy u swoich uczniów umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi,
 • rozwijamy zainteresowania uczniów poprzez rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • otaczamy opieką uczniów mających trudności dydaktyczne i emocjonalne,
 • dbamy aby, uczniowie znali swoje prawa i obowiązki,
 • podejmujemy działania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci,
 • przygotowujemy uczniów do udziału w życiu publicznym,
 • stwarzamy przyjazną atmosferę w relacjach między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami,
 • wychowujemy uczniów w oparciu o wartości uniwersalne,
 • propagujemy zdrowy styl życia,
 • przeciwdziałamy agresji i przemocy,
 • włączamy się w liczne akcje charytatywne
 • chcemy utworzyć czytelnię multimedialną,
 • chcemy zaktywizować działania samorządowe na wszystkich poziomach - klasowym i ogólnoszkolnym,
 • rozszerzamy współpracę z domem ucznia dążąc do modelu "szkoła i rodzice dla dobra dziecka",
 • tworzymy system samopomocy uczniowskiej,
 • stwarzamy każdemu uczniowi warunki do poznania swoich mocnych i słabych stron
 • http://www.sp104krakow.pl/szkola/dokumenty-szkolne