os. Bohaterów Września 15
31-620 Kraków
tel: 126480301

Wizja

Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców oraz promuje działania twórcze. Prowadzi planowy proces wychowawczy podejmując działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości i zachęcania do pokonywania trudności i ograniczeń.Jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności  oraz wartości moralnych.  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie skuteczną komunikację interpersonalną. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.Promuje swoje osiągnięcia w środowisku.

W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwość indywidualnego rozwoju, rozwija aktywność twórczą, rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką, zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,poznaje swoje prawa.Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze. 

Dążymy do tego, aby nasze przedszkole było:przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze;placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów w ramach indywidualnych możliwości dzieci,  współpracującą ze środowiskiem lokalnym i otwartym na potrzeby tego środowiska.

Najważniejsze założenia koncepcji:

 • Wszechstronny rozwój dziecka i uspołecznienie
 • Uczenie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
 • Podmiotowa, zindywidualizowana realizacja procesu edukacyjnego oparta na wnikliwej obserwacji   pedagogicznej
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru(dobroć,empatia,otwartość,odporność emocjonalna,kreatywność,umiejętność współdziałania)
 • Rozwijanie umiejętności do wyrażania emocji
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania do środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu

Misja

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata, uwzględniając aktywność w sferze fizycznej, poznawczej ,emocjonalnej i społecznej.

W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane. Poznaje swoje prawa i obowiązki,W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, akceptacji siebie i innych.Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość.Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w procesie wychowawczo- dydaktycznym. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do jednego wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.Rozwijamy talenty i zainteresowania..Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo:

 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności
 • wspiera aktywność i kreatywność dziecka, pomaga w rozwoju jego talentów i zainteresowań, kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 •  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, 
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką, analizuje i ocenia efekty swojej pracy.