os. Jagiellońskie 16
31-833 Kraków
tel: 126498114

Wizja

Nasze Przedszkole:

Zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych,

Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości,

Uczy zachowań przyjaznych przyrodzie,

Kształci tożsamość narodową, zbliża kultury europejskie,

Współdziała z rodzicami i środowiskiem,

Zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci.

Wszyscy przestrzegają prawa dziecka , dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego


Misja

Nasze Przedszkole:

Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości,

Bada indywidualne możliwości dzieci,

Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,

Umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,

Wspiera działania wychowawcze rodziny.

Tworzy warunki promujące bezpieczny i zdrowy styl życia . Naszą misją jest zaszczepienie u dzieci zamiłowania do ruchu, a także przekazanie im poprzez sport wartości etycznych i moralnych.