os. Handlowe 3
31-935 Kraków
tel: 126441307

Wizja

 • WIZJA NASZEJ PLACÓWKI:
  • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
  • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
  • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
  • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
  • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Nazwę " Kraina Tęczy "wybrały dzieci . Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Wprowadzamy nowy projekt " łąki kwietnej" Dzieci w bezpośrednim kontakcie z przyrodą - obserwują zdobywają nowe doświadczenia.
  • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka zatrudnia  nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami . Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

   


 • Misja

  NASZĄ MISJĄ JEST:

  • Dawanie dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
  • Stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb.
  • Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość.
  • Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.
  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, troska o ich zdrowie.
  • Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
  • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
  • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
  • Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
  • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolne.
  • Oferowanie pomocy  psychologicznej, logopedycznej i korekcyjnej.