os. Spółdzielcze 5
31-943 Kraków
tel: 126442976

Wizja

Nie uzupełniono

Misja

Misja Samorządowego Przedszkola Nr105 w Krakowie:

1.„Nasze przedszkole ukierunkowane jest na dążenie do osiągnięcia stanu równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem człowieka, a otaczającym światem, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności artystycznej, aby dziecko efektywnie uczestniczyło w życiu społecznym i kulturalnym, co sprzyja realizacji indywidualnych celów i harmonijnemu rozwojowi.

2.Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka:

1)stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości, za szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej;

2)kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;

3)rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym;

4)rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność;

5)pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;

6)traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;

7)wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych;

8)przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami;

9)stwarzamy warunki do bezpośredniego przezywania kultury żywego słowa;

10)uczymy wyrażania siebie poprzez śpiew, taniec, teatr;

11)organizujemy warunki do tworzenia wizji teatralnych i muzycznych;

3.Nasze działania oparte są na czterech filarach edukacji:

1)uczyć się, aby wiedzieć;

2)uczyć się, aby być;

3)uczyć się, aby móc oddziaływać na swoje środowisko;

4)uczyć się, aby żyć wspólnie.

4.Organizację procesu edukacyjnego opieramy na powyższych obszarach, które charakteryzują następujące cele:

1)dążenie do rozumienia własnej indywidualności;

2)uświadamianie motywu własnego działania, nabywanie świadomości własnej roli jako dziecka, w środowisku społeczno - kulturowym;

3)nabywanie świadomości obywatelskiej, narodowej i etnicznej;

4)swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości;

5)przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie oraz swobodnego komunikowania się z innymi;

6)nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

7)prezentowanie własnych zainteresowań, poznawanie cudzych;,

8)wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia;

9)rozwijanie talentów artystycznych;

10)określanie własnych zainteresowań z zakresu różnych dziedzin sztuki;

11)czynne uczestniczenie w przygotowaniu przedstawień teatralnych;

12)dostrzeganie piękna przez sztukę w otaczającym świecie;

13)uczestniczenie w rożnych formach ekspresji muzyczno – taneczno – wokalnych;

14)pozwanie zasad dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo;

5.Nasze działania zachęcają rodziców do osiągnięcia celów:

1)ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych z zakresu wybranych aspektów świata kultury;

2)wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie literatury, tańca i śpiewu;

3)nauki współdziałania i możliwości doceniania wartości wspólnego dzieła;

4)prezentowania i propagowania wzorców poprawnej polszczyzny;

5)rozumienia znaczenia kultury i sztuki w życiu człowieka.

6.Celem nauczyciela naszego przedszkola jest:

1)wzbogacanie wiedzy, umiejętności do promowania szeroko pojętej kultury i sztuki;

2)wzbogacanie warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji artystycznej;

3)podnoszenie jakości działań podejmowanych na rzecz poznawania sztuki przez dzieci;

4)ujednolicenie oddziaływań wychowawczo edukacyjnych ukierunkowanych na aktywność kulturalną.

7.Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że :

1)każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”;

2)ma swoje mocne i słabe strony;

3)wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne;

4)każde dziecko posiada talenty.

8.Absolwent naszego przedszkola jest:

1)aktywny, twórczy, wykazuje postawę badawczą;

2)potrafi szanować siebie, jest wrażliwy na potrzeby innych;

3)ma ukształtowane poczucie własnej wartości;

4)posiada umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników;

5)korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia;

6)jestbardzo dobrze przygotowany do następnego etapu edukacji;

7)przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;

8)w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych;

9)posiada motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;

10)zna zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;

11)przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej;

12)wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach i gry aktorskiej;

13)dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

9.Aby misja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

10.Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznegoi edukacyjnego rozwoju.