os. Zielone 27
31-971 Kraków
tel: 126440677

Wizja

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przestrzegane są prawa dziecka, oraz dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacja interpersonalna.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja

Nasze przedszkole:

 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Promuje zdrowie psychofizyczne.
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Mocne strony placówki - atuty przedszkola Dydaktyka

 • Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Różnorodne formy i metody pracy.
 • Bardzo dobre przygotowanie do szkoły.
 • Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych.

Wychowanie i opieka

 • Dobry program wychowawczy, adaptacyjny.
 • Dbałość o bezpieczeństwo.
 • Stała opieka specjalistów: psycholog i logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapeuta SI.
 • Przyjazny dziecku rozkład dnia.
 • Przestrzeganie praw dziecka.
 • Wspólny front wychowawczy z rodzicami.

Kadra

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje.
 • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy.
 • Zaangażowany dyrektor.

Baza

 • Dobra lokalizacja budynku, z dala od głównych ulic i zgiełku.
 • Duży, bezpieczny, zacieniony, dobrze zagospodarowany ogród.
 • Dobrze wyposażone sale w estetyczne meble i zabawki posiadające certyfikaty.
 • Dobrze wyposażona kuchnia przedszkolna, po remoncie.
 • Stale modernizowany budynek i ogród.

Rodzice

 • Dobrze układająca się współpraca z rodzicami.
 • Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola
 • Model wychowanka: Nasz przedszkolak: - odróżnia dobro i zło, ceni wartości moralne, - żyje w zgodzie z naturą i środowiskiem społeczno - przyrodniczym, - odnosi sukcesy, - potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach i miejscach, - jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole, - współpracuje w grupie rówieśniczej, jest koleżeński, - potrafi przyznać się do błędu, modyfikuje swoje zachowania, - czuje się współgospodarzem sali, przedszkola.