os. Zielone 27
31-971 Kraków
tel: 126440677

Aktywa placówki


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej placówki, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą lub przedszkolem.


Osiągnięcia nauczycieli to między innymi ich stopnie awansu zawodowego, studia podyplomowe, certyfikaty. Uzyskanie przez nauczyciela certyfikatu egzaminatora OKE (okręgowej komisji egzaminacyjnej) sprzyja dobremu przygotowaniu jego uczniów do egzaminów zewnętrznych. Egzaminatorzy OKE specjalizują się w kryterialnej ocenie prac uczniów.

Stopnie awansu nauczyciela mają odzwierciedlać pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowić o jego niższej czy wyższej pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie.

Jak wygląda system awansowania nauczycieli? Osoba po raz pierwszy rozpoczynająca pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty (pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji). Po rozpoczęciu pracy nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy i kończy się rozmową z komisją kwalifikacyjną. Nauczyciel kontraktowy z kolei rozpocząć może staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu. Staż ten trwa zdecydowanie dłużej, bo 2 lata i 9 miesięcy i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego (na nauczyciela dyplomowanego) można rozpocząć po przepracowaniu co najmniej 1 roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego.