os. Krakowiaków 18
31-963 Kraków
tel: 126440946

Wizja

 • Priorytetem naszego działania jest dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego.
 • Przedszkole przyjmuje funkcję wspomagającą i doradczą wobec rodziny.
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole włącza Rodziców w edukację dziecka – wzmocnienie więzi z rodziną.
 • Przedszkole jest placówką wspomagającą budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej u dzieci . Uczącą patriotyzmu.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Wszelkie działania edukacyjne ukierunkowane są na kultywowanie tradycji narodowych, budzenia poczucia przynależności narodowej.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności kluczowych i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Stwarza warunki do zdobywania wiedzy o samym sobie, o otaczającym świecie oraz rzeczywistości społeczno – kulturowej.
 • Umożliwia rozwijanie własnych zainteresowań, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie.
 • Przedszkole zakłada przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami jako wdrożenie do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Zadaniem przedszkola jest stwarzanie warunków do podejmowania działalności, kształtowania umiejętności kluczowych jako inspirację do działań twórczych.
 • Przedszkole będzie pobudzać inicjatywy, inwencję i aktywność własną dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję , sferę uczuciowo – intelektualną.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania oraz baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Misja

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom i pracownikom przedszkola opiekę oraz bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy we współpracy z organem prowadzącym przedszkole.
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka .
 • diagnozuje potrzeby edukacyjne dzieci i zapewnia Im optymalne warunki rozwoju we współpracy z rodzicami i specjalistami,
 • współpracuje z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • umożliwia zdobywanie przez Nie umiejętności kluczowych i wiadomości ułatwiających przekroczenie progu dojrzałości szkolnej,
 • kształtuje postawy moralne.
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy,
 • planuje długoterminowe działania w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, priorytety organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa,
 • kultywuje tradycje i kulturę narodu,
 • kontynuuje działania, które stały się tradycją przedszkola,
 • realizuje projekty edukacyjne i programy własne nauczycieli,
 • prowadzi skuteczną politykę kadrową,