os. Krakowiaków 18
31-963 Kraków
tel: 126440946

Ewaluacja

Efekty
typ ewaluacji: całościowa, data: 2013-01-24
wymaganie ocerna
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej A
Dzieci są aktywne B
Respektowane są normy społeczne B
Procesy
typ ewaluacji: całościowa, data: 2013-01-24
wymaganie ocerna
Przedszkole ma koncepcję pracy A
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany B
Środowisko
typ ewaluacji: całościowa, data: 2013-01-24
wymaganie ocerna
Rodzice są partnerami A
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego A
Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola B
Zarządzanie
typ ewaluacji: całościowa, data: 2013-01-24
wymaganie ocerna
Funkcjonuje współpraca w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Rodzic ucznia szkoły znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z wymagań stawianych szkołom:

Obszar: Efekty

Obszar: Procesy

Obszar: Środowisko

Obszar: Zarządzanie