ul. Emaus 29
30-213 Kraków
tel: 124253073

Wizja

Przedszkole wspomagające indywidualny rozwój każdego dziecka, umożliwiające wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia, odkrywające uzdolnienia i predyspozycje dzieci, promujące edukację ekologiczną,

Cele główne wizji:

Wykwalifikowana, samokształcąca się, otwarta na nowości oświatowe kadra, wspólnie z aktywnymi rodzicami oraz środowiskiem lokalnym dąży poprzez swoje działania, aby dziecko po zakończeniu etapu przedszkolnego było:

 • Wrażliwe na zło, chciało nieść pomoc słabszym.
 • Łatwo nawiązywało kontakty z rówieśnikami.
 • Kreatywne i otwarte na rówieśników.
 • Prezentowało postawę przyjazną otaczającemu środowisku naturalnemu.
 • Znało podstawowe zasady bezpieczeństwa i umiało je stosować w praktyce.
 • Posiadało zakres wiadomości i umiejętności, które są ważne i niezbędne w podjęciu edukacji szkolnej.

Mocne strony przedszkola:

Atrakcyjna oferta edukacyjna.

Autorskie programy własne nauczycieli.

Szeroki repertuar imprez, uroczystości i wycieczek.

Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola.

Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.


Misja

Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom.Nasze Przedszkole, szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności.

Cele główne misji:

 1. Traktujemy wszystkie dzieci indywidualnie i podmiotowo.
 2. Sprawiamy, że czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 3. Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 4. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów ale i do radzenia sobie z porażkami.
 5. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.
 6. Tworzymy przyjazną, domową atmosferę oraz optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka.

7.Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze wychowanków, stosujemy aktywne metody i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

8.Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

9.Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

10.Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

11.Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej.

12.Oferujemy pomoc logopedyczną i psychologiczną.

13.Zapewniamy bezpieczny pobyt w budynku i w ogrodzie.

Główne metody pracy:

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy różne metody wyzwalające twórczą aktywność wychowanków:

 • „Dziecięca Matematyka” - E. Gruszczyk o Kolczyńska i E. Zielińska - zajęcia zabawy zobszaru edukacji matematycznej;
 • „Nauka czytania” -1. Majchrzak - przygotowanie do nauki czytania;
 • „Kinezjologia edukacyjna” - P. Dennisona - zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia;
 • „Pedagogika Zabawy” - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego” - W. Sherborne — ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientacji w przestrzeni;
 • Koncepcja muzyczna C. Orffa - zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą dzieci;
 • „Edukacja przez ruch” - D. Dziamskiej;
 • „Aktywne słuchanie muzyki” B. Strauss.

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu, w związku z tym nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.