al. Artura Grottgera 28
30-043 Kraków
tel: 126336720

Wizja

Przedszkole stanowi dopełnienie domu rodzinnego dla wychowanków oraz jest  miejscem wspomagającym i doradczym dla rodziców. Przedszkole zapewnia dzieciom:

bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,

harmonijny i wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości,

rozwija poczucie własnej wartości, budzi szacunek i tolerancje dla innych,

kształtuje samodzielność i podstawy prospołeczne, tożsamość regionalną i narodową, postawy prozdrowotne,

wychowuje w rodzinnej atmosferze.


Misja

Nasz absolwent to dziecko:

otwarte, twórcze, spontaniczne,

aktywne i sprawne fizycznie,

znające swoje możliwości,

szanujące odrębność innych,

promujące zdrowie i bezpieczeństwo,

radzące sobie w trudnych sytuacjach i potrafiące rozwiązywać problemy,

znające tożsamość kulturową,

osiągające sukcesy w szkole.

W celu wypracowania takiego wizerunku absolwenta, a także zrealizowania wspomnianej misji w przedszkolu przyjęto następujące priorytety: osiągnięcie wysokich efektów działalności wychowawczo - opiekuńczej i dydaktycznej; kierowanie się dobrem dziecka, rodziców i pracowników przy organizowaniu wszelkich procesów zachodzących w placówce; wielokierunkowe funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym; sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem.