ul. Zagościniec 1
31-990 Kraków
tel: 126453635

Wizja

- Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne,zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb,upodobaniami, rodzajem inteligencji)

- Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej,artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

- Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci z lekkimi deficytami rozwojowymi i na diecie.

- Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

-Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

-Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

- Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

-Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.


Misja

Misją naszego przedszkola jest budowanie atmosfery zaufania, radości, akceptacji i wzajemnej życzliwości. Naszym celem jest wychowanie dziecka otwartego na autokrację i odnoszenie sukcesu w dalszej edukacji, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej ,a także umożliwienie mu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.