ul. dr. Józefa Babińskiego 1
30-393 Kraków
tel: 123957501

Wizja

Żyjemy w czasach zabiegania i chaosu. Skupiamy się na osiąganiu jak najlepszych wyników, brakuje nam czasu na życie rodzinne, zwykłą rozmowę czy po prostu bycie ze sobą. Tym sposobem telewizja a przede wszystkim internet są niejednokrotnie „rodzicami zastępczymi” naszych pociech. Dzisiaj nie ma czasu na wychowanie, często tę należność przenosi się na nauczycieli. Wydaje się, że jest to wychowanie wystarczające do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, gdy tym czasem jest to kropla w morzu. Takie podejście do wychowania i brak świadomości działania niektórych mechanizmów w naszej psychice przyczynia się do wielu zaburzeń, niestety zaczyna się to już na początku naszego życia, gdy organizm małego dziecka wchłania wszystko co napotka na swojej drodze, niekoniecznie są to rzeczy dobre. Jednym z elementów, na który chcemy zwrócić uwagę jest profilaktyka zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Edukacja jest ważna, ale według Daniela Golemana sama inteligencja nie przynosi w życiu oczekiwanych wyników. Często zdarza się, że osoby o bogatej, czasem ponad przeciętnej inteligencji nie dają sobie rady w życiu społecznym, czy też nie potrafią podołać obowiązkom w podjętej przez siebie pracy. Dopiero znajomość mechanizmów psychicznych i umiejętność kierowania nimi przyczynia się do poprawienia życiowych warunków. Jednym słowem, sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, o które należy dbać i rozwijać już w zalążku. Świadomi tych zagadnień będziemy wprowadzać powyższą tematykę w życie. Zamierzamy to czynić poprzez indywidualne poznanie wychowanków i ich rodziców, następnie poprzez indywidualne rozmowy i analizę problemu, a także poruszanie ogólnych tematów związanych z tym zagadnieniem na zebraniach. Uważamy, że sama świadomość zagadnienia jest już bardzo istotna i może doprowadzić do podjęcia dalszych, odpowiednich kroków. Chcemy, aby u naszych wychowanków poprzez gry i zabawy edukacyjne rozwijać zdolności w zakresie:

  1. Podniesienia samoświadomości
  2. Skuteczniejszego panowanie nad ogarniającymi nas przykrymi uczuciami
  3. Zachowania optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń
  4. Rozwijania zdolności empatii, troskliwości i współpracy
  5. Nawiązywania i podtrzymywania poprawnych stosunków z innym

Misja

Praca nad osiąganiem przez dzieci możliwie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i rozwijanie umiejętności kluczowych oraz nabywania umiejętności psychofizycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod wyzwalających kreatywność i aktywność twórczą dzieci.

Uczenie miłości, tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Przygotowanie do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności

Oferowanie zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności tkwiących w każdym dziecku.

Zatrudnianie kompetentnych pracowników, gdzie ich udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki.

Umożliwianie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

Wspieranie działania wychowawcze rodziny.