ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
tel: 126553504

Oferta

W przedszkolu, znajduje się 10 oddziałów. Usytuowane jest z dala od głównej ulicy i posiada duży, zielony ogród. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom pracy, wspiera twórcze działania wychowanków w różnych sferach uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe każdego dziecka. Dzieci objęte są opieką rehabilitanta w zakresie wad postawy oraz pomocą nauczycieli specjalistów logopedy i psychologa. Ponadto przedszkole wyposażone jest w trzy gabinety specjalistyczne: gabinet logopedyczny, gabinet do terapii sensoryczno - motorycznej oraz do terapii polisensorycznej. Wdrożono projekt "Bezpieczny Przedszkolak", dzięki któremu dzieci wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc. Przedszkole organizuje wycieczki poza miasto. W trakcie roku szkolnego organizowane są liczne uroczystości przedszkolne: Festyny w ogrodzie, Rodzinny Bal Karnawałowy, Spotkania Świąteczne i inne. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w konkursach na terenie osiedla, dzielnicy i miasta promując własne osiągnięcia i godnie reprezentując nasze przedszkole. Dbając o rozbudzenie w naszych wychowankach zainteresowania literaturą przedszkole włączyło się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Nauczyciele przybliżają przedszkolakom w szczególności literaturę i poezję dziecięcą naszego patrona Ludwika Jerzego Kerna. W wyniku tej działalności tradycyjnie od 2002 roku organizowany jest konkurs "Inscenizacje słowno - muzyczne" związane z twórczością patrona. Konkurs jest o zasięgu ogólnopolskim.

W naszym przedszkolu od lat funkcjonuje wolontariat (Strim). Jest to coroczna współpraca z wolontariuszami z różnych krajów, którzy aktywnie biorą udział w życiu codziennym przedszkola , promują ich własne kultury i kraje poprzez organizowanie ciekawych zajęć dla dzieci.

Przedszkole posiada ogród

Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne

Przedszkole ma własną kuchnię 

Rozkład dnia:

6.30 – 8.00 – dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia, podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, nawiązuje i uczy się podtrzymywać relacje z rówieśnikami, rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się, organizuje swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych

8.00 – 8.30 – dziecko pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, przygotowuje się do śniadania, kształtuje czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. 8.30 śniadanie – dziecko przezwycięża uprzedzenia do niektórych potraw, ma świadomość zdrowego odżywiania się, uczy się kulturalnego spożywania posiłków, bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe. 9.00 – 9.30 zabawy i zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka – dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami, odrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu, poznaje otaczającą rzeczywistość podczas wycieczek, buduje zaufanie do siebie /wiarę we własne siły/ oraz zaufanie do otoczenia, rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

9.30 – 11.30 – dziecko podejmuje zabawy z własnej inicjatywy, zaspakaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu, uczestniczy w spacerach, przebywa w ogrodzie przedszkolnym, uczestniczy w grach sportowych, zabawach ruchowych z wykorzystaniem toru przeszkód, przestrzega zawartych umów, uczestniczy w zabawach badawczych, uczy się akceptować i szanować sposób myślenia i wybory innych, przygotowuje się do obiadu poprzez rozwijanie czynności samoobsługowych.

11.30 – 12.00 obiad – dziecko ma świadomość zdrowego odżywiania się, uczy się kultury spożywania posiłków, bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe, przezwycięża uprzedzenia do niektórych potraw.

12.00 – 14.00 – dziecko odpoczywa podczas słuchania czytanych przez n – la bajek, słucha muzyki relaksacyjnej, uczestniczy w zajęciach dodatkowych, rozwija indywidualne zainteresowania, wyrównuje deficyty rozwojowe, zaspakaja potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, przygotowuje się do podwieczorka.

14.00 – 14.30 podwieczorek – dziecko rozwija umiejętności samoobsługowe i czynności higieniczne, przezwycięża uprzedzenia do niektórych owoców, ma świadomość zdrowego odżywiania się,.

14.30 – 17:30– dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia, chętnie podejmuje zabawy, z własnej aktywności nawiązuje przyjazne relacje z rówieśnikami, organizuje swobodne zabawy przy niewielkim udziale n – la, dba o estetykę otoczenia, wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności, rozwija sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub ogrodzie przedszkolnym.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.