ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
tel: 126553504

Wizja

Przedszkole:

 • jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości

Misja

Przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.