ul. Józefa Mackiewicza 15
31-214 Kraków
tel: 124155666

Ewaluacja

typ ewaluacji: problemowa, data: 2018-01-17
wymaganie
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.
Opis 12 wymagań stawianych szkołom można znaleźć w Przewodniku po wymaganiach.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji (zajęć) wf. Rodzice uczniów szkoły znajdą listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzą, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z 12 wymagań:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej.
 4. Uczniowie są aktywni - zobacz więcej.
 5. Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - zobacz więcej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
 8. Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.

Ewaluacja problemowa przeprowadzona została przez starszych wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie Panią Krystynę Nowak i Panią Elżbietę Bzdek w dniach 12 i 13 grudnia 2017r. w następujących obszarach:

1.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wyniki ewaluacji wskazują iż realizacja badanych obszarów jest na wysokim poziomie. Nauczyciele bowiem równomiernie projektują procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, celem nabycia przez przedszkolaków najważniejszych umiejętności opisanych w podstawie programowej. Stosują różnorodne formy i metody pracy. Wspomagają dzieci w ich rozwoju i zapewniają bezpieczeństwo. Przedszkole zapewnia dzieciom bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju, a wysoko wykwalifikowana kadra rozwija u dzieci umiejętności przewidziane w podstawie programowej i kształtuje właściwe postawy, wdrażając przedszkolaków do respektowania norm społecznych.

Do mocnych stron przedszkola należą:

- powszechna dbałość o zapewnienie dzieciom warunków bezpieczeństwa

- użyteczność efektów pracy przedszkola poprzez kształtowanie u dzieci właściwych postaw i rozwijanie podstawowych umiejętności

- spójność oddziaływań na dzieci tak uczących jak i środowisk rodzinnych

- dbałość uczących o przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym

- baza przedszkola - bogate i nowoczesne wyposażenie sal, dostępność do obiektów / pomieszczeń  sportowych i placyku zabaw

- wysoko wykwalifikowana kadra