ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Wizja

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci oraz otwartym na współpracę z rodzicami. Naszym mottem są słowa ks. prof. J. Tischnera „Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra”. Pragniemy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci jako ludzi twórczych, nastawionych na osiąganie sukcesów, ale na miarę swoich możliwości. Kultywujemy tradycje, wychowujemy ku wartościom, dbamy o właściwe relacje międzyludzkie. Przedszkole posiada kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną, z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci. Dzięki indywidualizacji pracy umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Baza, wyposażenie oraz estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.


Misja

Naszym celem jest, aby wspierać każde dziecko w jego rozwoju. Działamy po to, abynasze dzieci były aktywne, otwarte i solidnie przygotowane do dalszego nauki.

Gwarantujemy :

radość i uśmiech dziecka;

indywidualne podejście do potrzeb i tempa rozwoju dziecka oraz wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości;

ciepłą i przyjemną atmosferę;

samodzielne i grupowe doświadczenia przez działanie i współdziałanie;

prawidłowe wzorce, naukę zasad postępowania;

uczenie wrażliwości i otwartości na potrzeby innych, szacunku dla odrębności, akceptacji niepełnosprawności własnej i innych;

budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;

rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi;

wdrażania zdrowego stylu życia;

rozwijania sprawności fizycznej;

wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości i odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej;

kształtowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej;

wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka;