ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Ewaluacja

typ ewaluacji: problemowa, data: 2016-05-13
wymaganie
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Rodzice są partnerami przedszkola

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.
Opis 12 wymagań stawianych szkołom można znaleźć w Przewodniku po wymaganiach.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji (zajęć) wf. Rodzice uczniów szkoły znajdą listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzą, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z 12 wymagań:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej.
 4. Uczniowie są aktywni - zobacz więcej.
 5. Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - zobacz więcej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
 8. Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.

Ewaluacja problemowa przeprowadzona w dniach 5-15 kwietnia 2016r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

W Przedszkolu podejmuje się działania odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W sposób systemowy monitoruje się procesy wspomagania i rozwoju dzieci, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane do planowania i realizacji procesów edukacyjnych. Przedszkole skutecznie realizuje działania podjęte na podstawie wniosków z monitorowania. Nauczyciele podejmują rozwiązania nowatorskie, które wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej i są odpowiednie do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych dzieci, o skuteczności działań świadczą pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci i relacje w grupie rówieśniczej.

Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola

W Przedszkolu w sposób systemowy zbiera się i uwzględnia opinie rodziców o jego pracy. We współpracy z rodzicami realizowane są odpowiednie działania wspierające rozwój dzieci. Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących Przedszkola oraz realizowanych przez nie działaniach. Wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i Przedszkola. Zgłoszone inicjatywny i pomysły rodziców uwzględnia się w organizacji pracy Przedszkola. Wnioski z nadzoru pedagogicznego służą podejmowaniu działań mających na celu rozwój Przedszkola

Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Dyrektor efektywnie zabiega o zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju, a nauczycielom zapewnia warunki do indywidualnej i zespołowej pracy oraz do doskonalenia zawodowego. Nauczyciele uczestniczą w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z nadzoru pedagogicznego służą podejmowaniu działań mających na celu rozwój Przedszkola. Nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących Przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające Przedszkolu odpowiednie do jego potrzeb wsparcie zewnętrzne.