ul. Miodowa 36
31-052 Kraków
tel: 124212856

Wizja

WIZJA PRZEDSZKOLA


 • Wychowujemy przyszłych optymistów. 
 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).
 • Tworzymy warunki do rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia. 
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Misja

Misją naszego przedszkola jest budowanie atmosfery zaufania, radości, akceptacji i wzajemnej życzliwości. Naszym celem jest wychowanie dziecka otwartego na autokreację i odnoszenie sukcesu w dalszej edukacji, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej ,a także umożliwienie mu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.