ul. Romana Prawocheńskiego 7
31-998 Kraków
tel: 126450887

Wizja

Wizja przedszkola:

Przedszkole realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze, stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju dziecka przygotowując go do:

  • podjęcia nauki w szkole;
  • radzenia sobie w różnych sytuacjach;
  • twórczego myślenia;
  • współpracy w grupie;
  • funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Przedszkole rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci w partnerstwie i zaufaniu.

Rodzice są partnerami przedszkola – aktywnie włączającymi się w procesy edukacyjne.

Przedszkole w swojej pracy kieruje się podstawami prawnymi – szczególnie Konwencją o Prawach Dziecka i Podstawą Programową Przedszkola oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Praca przedszkola podlega ewaluacji a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonalenia jakości pracy.


Misja

Misja przedszkola:

W przedszkolu stwarzamy dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i poznawczego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników przedszkola.