os. Złotego Wieku 36
31-618 Kraków
tel: 126484400

Wizja

Praca w naszej szkole polega na kompleksowych działaniach zmierzających do tego, że:

A/ w sferze społecznej uczeń:

 • zna swoje słabe i mocne strony;
 • potrafi nadawać komunikat „ja”;
 • potrafi asertywnie odmawiać;
 • ma poczucie własnej wartości;
 • potrafi współdziałać w grupie;
 • potrafi rozwiązywać konflikty i negocjować;
 • szanuje godność własną i cudzą;
 • bezpiecznie porusza się po drogach;
 • angażuje się w bezinteresowne działania na rzecz innych osób – wolontariat i czerpie z nich satysfakcję;
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa;
 • pracuje rzetelnie, na miarę swoich możliwości;
 • jest tolerancyjny, szanuje innych, jest wrażliwy na drugiego człowieka;
 • jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków;
 • czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem Polski, Europejczykiem;
 • rozumie zasady odpowiedzialności prawnej i moralnej za swoje czyny;
 • zna i potrafi przestrzegać zasady bezpieczeństwa;
 • dostrzega złożoność problemów społeczno - politycznych w kraju;
 • szanuje różnice między ludźmi i uczucia innych;
 • zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące w kontaktach międzyludzkich;
 • prezentuje postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,
 • a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji.

B/ w sferze fizycznej (rozwój biologiczny) uczeń:

 • zna naturalne sposoby uzyskiwania zadowolenia z życia;
 • dokonuje racjonalnych wyborów w sytuacjach ryzykownych;
 • dba o środowisko naturalne;
 • dba o zdrowie własne i innych;
 • kreatywnie i aktywnie organizuje czas wolny;
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
 • zna zasady racjonalnego odżywiania się i je stosuje;
 • unika zachowań ryzykownych.

C/ w sferze psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny) uczeń:

 • poszukuje rozwiązań napotkanych problemów;
 • potrafi wybrać szkołę średnią uwzględniającą jego zainteresowania i możliwości;
 • osiągnął sukces na miarę swoich możliwości (np. naukowy, organizacyjny, sportowy, wychowawczy);
 • adoptuje się do nowych warunków;
 • radzi sobie ze stresem;
 • uczy sie ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
 • jest ciekawy świata;
 • realizuje swoje plany i marzenia;
 • posiada umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów;
 • posiada poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • posiada umiejętność krytycznego i logicznego myślenia oraz rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • docenia wartość wiedzy w rozwoju swoich umiejętności;
 • posiada odpowiedni do wieku zasób wiadomości i umiejętności pozwalających mu na bardziej uporządkowany sposób rozumienia świata;
 • samodzielnie organizuje sobie proces zdobywania informacji i jest wobec nich krytyczny;
 • potrafi umiejętnie wyrażać swoje emocje i uczucia;
 • cechuje go pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie;
 • cechuje go umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów;
 • utrzymuje dobre relacje z innymi;
 • potrafi dawać i przyjmować wsparcie.

D/ w sferze kulturowej (rozwój moralny) uczeń:

 • ma poczucie narodowej tożsamości, dba o dobre imię szkoły;
 • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów;
 • reaguje na niegodne zachowanie rówieśników i dorosłych, w tym dyskryminujące innych;
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne, narodowe;
 • potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o obowiązujący system wartości;
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym;
 • ma szacunek do symboli narodowych;
 • wykazuje chęć poznania ojczystego kraju;
 • posiada kulturę osobistą;
 • jest gotowy do uczestnictwa w kulturze.

Misja

Cele i zadania szkoły

 1. Przygotowanie do:
  • życia w zmieniającej sie rzeczywistości,
  • podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój,
  • dokonywania właściwych wyborów poprzez poznawanie świata wartości.
 2. Rozwijanie zainteresowań.
 3. Wychowywanie w duchu poszanowania tradycji narodowych.
 4. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co nas wyróżnia ?

 • Życzliwa i twórcza atmosfera szkoły połączona z wysokim poziomem wymagań wobec wychowanków.
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Liczni laureaci konkursów przedmiotowych na poziomie rejonu, województwa, a nawet kraju.
 • Bardzo wysoki procent absolwentów przyjętych do renomowanych szkół średnich.
 • Bogata baza dydaktyczna.
 • Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej z dostępem do Internetu.
 • Rozwijanie kontaktów międzynarodowych (Konsulat USA, Fundacja im. F. Eberta, Instytut Goethego, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", wyjazdy uczniów do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i na Węgry).
 • Wyjątkowa troska o bezpieczeństwo uczniów (ochrona, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny).
 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Szkolne Koło Wolontariatu - współpraca z hospicjami: im. św. Łazarza, ALMA SPEI i uczestnictwo w akcjach charytatywnych,
 • Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia zawodoznawcze,
 • Koło Miłośników Krakowa,
 • Klub Prac Artystycznych,
 • Klub Muzealnika,
 • Harcerstwo - 68 Szczep Czerwone Berety ,
 • konsultacje przedmiotowe oraz koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, dziennikarskie, historyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, multimedialne, j. angielskiego, j. niemieckiego, sportowe,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Realizowane eksperymenty i innowacje

 • przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru szkoły i zawodu - doradztwo zawodowe,
 • matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • interaktywny język angielski w rozwoju zainteresowań uczniów,
 • przyrodnicze i historyczne walory Krakowa i okolic- edukacja regionalna.

Osiągnięcia uczniów

Corocznie nasi uczniowie z powodzeniem uczestniczą w konkursach przedmiotowych przechodząc do etapu wojewódzkiego. Odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.Uczestnicy projektu Młodzieżowa e - Akadeamia Nauk Matamatyczno - Przyrodniczych zdali egzaminy ECDL. Sukcesem zakończył się również projekt "Człowiek - najlepsza inwestycja", w którym uczniowie naszego gimnazjum uzyskali certyfikaty z zakresu przedsiębiorczości. Zostaliśmy wyróżnieni za działalność wolontariatu uczniowskiego, w małopolskim projekcie Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Zdobywamy czołowe miejsca w Gimnazjadzie organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Krakowie. Dzięki realizowanym projektom w zakresie doradztwa zawodowego i kompleksowej opiece psychologiczno - pedagogicznej nasza młodzież dokonuje trafnych wyborów ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Współpracujemy z Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Radą Dzielnicy XV, Parafią św. Maksymiliana Marii Kolbego, świetlicami środowiskowymi, Teatrem Ludowym.W ramach współpracy międzynarodowej prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą w Debreczynie, na Węgrzech.

Nasze Gimnazjum jest szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi. Od lat realizujemy program integracji, skutecznie pomagając młodzieży z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami. Prowadzimy oddziały terapeutyczne dla uczniów dyslektycznych w oparciu o program własny.