ul. Złoty Róg 30
30-095 Kraków
tel: 126370897

Wizja

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła dąży do życia w Polsce będącej członkiem Unii Europejskiej. Jest sprawiedliwa i życzliwa wobec uczniów. Stawia wysokie wymagania.

1.Zachęca i mobilizuje do osiągania jak najlepszych wyników oferując nowoczesne techniki i aktywizujące metody pracy sprzyjające rozwojowi logicznego i kreatywnego myślenia.

2.Kształtuje nawyk korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonali umiejętność selekcjonowania i opracowania zgromadzonych materiałów.

3.Zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego.

4.Poprzez dobór odpowiednich metod pracy stwarza warunki rozwoju uczniom zarówno przeciętnym jak i zdolnym.

5.Poprzez rozwijanie umiejętności planowania pracy oraz świadomego wykorzystania efektywnych strategii uczenia się kształci mądrze i skutecznie.

6.Kładzie nacisk na doskonalenie języków obcych, umożliwia uczestnictwo w wymianach i projektach międzynarodowych oraz spotkaniach z nauczycielami i uczniami innych szkół w Polsce i za granicą.

7.Pomaga w podejmowaniu decyzji o kierunkach dalszego kształcenia.

8.Umożliwia rozwój zainteresowań poprzez udział w konkursach przedmiotowych.

9.Kształtuje umiejętności podejmowania decyzji samodzielnego i krytycznego myślenia.

10.Przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, w duchu zachowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego narodu oraz kształtowania postaw patriotycznych.

11.Rozwija postawy otwartości, ciekawości i poszanowania odmienności sądów, opinii i systemów wartości.


Misja

Nasza szkoła jest placówką:

  • zapewniającą uczniowi sprawiedliwą i życzliwą atmosferę, promującą uniwersalne wartości etyczne,
  • wzbudzającą szacunek do wiedzy i jej zdobywania jako procesu trwającego całe życie,
  • zapewniającą uczniowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
  • zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowana kadrę doskonalącą się i wzbogacającą warsztat prac,
  • kształtującą uczniów kompetentnych, kreatywnych, asertywnych odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki na studiach wyższych jak i aktywnego poszukiwania i podjęcia pracy,
  • wspierającą rodziców w procesie wychowawczym szkoły.