Szkoła Podstawowa nr 33
V
status: przekształcona z Gimnazjum nr 16
ul. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Wizja

Zadaniem Szkoły Podstawowej nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie jest wspieranie i wspomaganie młodego człowieka w jego rozwoju intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i fizycznym.Koncepcja pracy wywodzi się z psychologii humanistycznej, zatem myśl Jean Paul Sartre'a Każdy musi odkryć własną drogę, doskonale wpisuje się w rozumienie zadań, które szkoła ma spełniać. 

Piramida Hierarchii Potrzeb R. Maslow'a stanowi bazę zadań, jakie musi spełnić szkoła, aby wspomagać młodego człowieka w odkrywaniu własnej drogi życiowej.

Efektem prawidłowego działania szkoły jest absolwent, który zgodnie z myślą przewodnią programu wychowawczego "Odważ się być mądrym", opanował kompetencje kluczowe oraz:

 • ma rzetelną wiedzę i umiejętności,
 • jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia i wyboru dalszej drogi życiowej,
 • jest samodzielny i przedsiębiorczy,
 • jest twórczy, kreatywny,
 • ma świadomość własnego dziedzictwa,
 • ma poczucie własnej wartości jako obywatela Europy,
 • rozróżnia pojęcia dobra i zła,
 • zna i stosuje zasady współżycia w społeczeństwie,
 • jest otwarty na różnorodność świata,
 • potrafi dokonywać właściwych wyborów, w tym dalszej drogi kształcenia,
 • jest świadomym członkiem społeczeństwa informacyjnego,
 • poszukuje prawdy, dobra i piękna,
 • jest zdolny do odbioru dóbr kultury i tworzenia artefaktów.

Zaspokojenie potrzeb organicznych tzn.: potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego szacunku stanowi fundament, na którym nasza szkoła stoi i  dzięki któremu zaspokajamy tzw. potrzeby wyższe to jest: chęć poznania, potrzebę rozwoju, poczucia estetyki, twórczego działania, pozytywnego myślenia, poszukiwania wartości moralnych, zaangażowania w naukę, rozwijania własnych zdolności i samorealizacji.


Misja

Szkoła Podstawowa nr 33 (Gimnazjum 16) jest szkołą z ponad stuletnią tradycją. Jej historia sięga 1900 r. kiedy to 1 września rozpoczęła swoją działalność pięcioklasowa Szkoła Ludowa w Czarnej Wsi. Po reformie szkolnictwa w 1999 r. powstało Gimnazjum nr 16, które do 2004 r. działało razem ze Szkolą Podstawową nr 33 aż do jej wygaśnięcia. W wyniku kolejnej reformy w 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 33 przy ulicy Konarskiego wznawia działalność. 

Gimnazjum nr 16 zawsze łączyło edukację ku przyszłości z dbałością o tradycję, rozwój intelektualny i fizyczny z wychowaniem do wartości. Również profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli, przygotowujących od lat uczniów z sukcesem do konkursów przedmiotowych i tematycznych, a także zawodów sportowych, współpraca z uczelniami Krakowa, projekty i wymiany międzynarodowe czy wreszcie wysoki poziom nauczania języków obcych zapewniło szkole renomę w środowisku edukacyjnym Krakowa. Warto wspomnieć, że absolwenci 16-tki osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych i bez problemu kontynuują naukę w najlepszych krakowskich liceach.