ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
tel: 122666680

Wizja

Wizja

Ośrodek tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy zintegrowani wokół wspólnych celów i działań.

Cele ogólne:

  • umożliwienie wychowankom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły;
  • działalność opiekuńcza i rewalidacyjna odpowiednia do potrzeb wychowanków oraz możliwości Ośrodka;
  • podejmowanie systematycznych działań wychowawczych i profilaktycznych;
  • objęcie osób kształcących się w Ośrodku specjalistyczną opieką psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną;
  • udzielanie wychowankom pomocy w dokonaniu świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu.

Misja

Misja

Naszym mottem jest cytat z „Eneidy” Wergiliusza:

„Possunt, nec posse videntur”

(„Potrafią, chociaż wydaje się, że nie potrafią")

Nadrzędnym celem placówki jest stworzenie wychowankom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz wszechstronne przygotowanie ich do życia i pracy w społeczeństwie.

Ośrodek kształci, wychowuje i obejmuje opieką uczniów z dysfunkcją wzroku, kierując się nierozłącznością procesów wychowania i nauczania oraz zasadami pedagogiki specjalnej. Ośrodek stara się stworzyć warunki do optymalnego rozwoju każdego wychowanka,nabycia umiejętności, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Priorytetem jest rewalidacja dla wszystkich wychowanków. Są oni traktowani podmiotowo i indywidualnie. Kształtowane są u nich postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego życia oraz postawy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnej otwartości na kulturę Europy i świata. Tożsamość Ośrodka tworzona jest w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz uniwersalne zasady etyki. Nauczyciele i wychowawcy w Ośrodku są przewodnikami uczniów w poszukiwaniu wiedzy, rozwijaniu dociekliwości poznawczej, samopoznaniu, przekraczaniu własnych ograniczeń.