ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9
31-979 Kraków
tel: 12 6440783

Orzeczenia i działania

 • w szkole są uczniowie
  • niesłyszący, słabosłyszący
  • niewidomi, słabowidzący
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkoła oferuje działania nauczycieli i specjalistów o charakterze
  • rewalidacyjnym
 • szkoła oferuje zajęcia terapeutyczne.
  • Dogoterapia
  • Hipoterapia
  • Hydroterapia
  • Muzykoterapia
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
  • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • szkoła stosuje metody
  • Ćwiczenia relaksujące
  • Drama i psychodrama
  • Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów
  • Metoda Christophera Knilla
  • Metoda ćwiczeń utrwalających
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Metody z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (pozytywne wzmacnianie - nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć)
  • Metoda obserwacji
  • Metoda ośrodków zainteresowań
  • Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym)
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka)
  • Metoda stymulacji usprawnienia
  • Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki
  • Metoda zadań stawianych do wykonania
  • Stymulacja polisensoryczna, czyli poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie
  • Terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej