ul. Niecała 8
30-425 Kraków
tel: 122681167

Efekty

W tym dziale prezentowane są wyniki egzaminów organizowanych przez OKE i CKE i zewnętrznej ewaluacji pracy szkoły (przedszkola). Dla uczniów krakowskich szkół zestawiono wyniki końcowych egzaminów z wynikami egzaminu z poprzedniego etapu edukacji. Prezentowane wyniki nie obejmują egzaminów przeprowadzanych w oparciu o niestandardowe arkusze. Ze względu na przyjętą zasadę korzystania z kompletu danych, pominięto wyniki uczniów, którzy przystąpili tylko do jednej części egzaminu.

Istotne dla przyjętej koncepcji prezentowania wyników egzaminów jest ukazanie kilkuletniego trendu, odniesienie wyników szkoły do wyniku kraju, miasta, dzielnicy, do grupy szkół tej samej wielkości, tego samego rodzaju.

Dla prezentacji jednorocznych EWD wykorzystano kalkulator EWD. Wskaźnik ten nie powinien być liczony dla populacji mniejszej niż 10 uczniów, w takich przypadkach nie wyświetlamy go. Prezentowane wskaźniki EWD uzupełniają tylko (a nie zastępują) prezentacji EWD na stronach CKE.

Istotną rolę przy prezentacji wyników egzaminów odgrywa tu pojęcie potencjału. Ogólnopolskie egzaminy służą do walidacji (potwierdzenia) spełnienia przez uczniów wymagań zapisanych w podstawie programowej. Wynik egzaminu możemy wykorzystać do szacunkowej oceny poziomu opanowania wymagań. Wynik niski (np. 10%) może sygnalizować bardzo duże braki, zapowiadać duże prawdopodobieństwo niepowodzeń edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia. Niski wynik egzaminu może prognozować niski potencjał przed kolejnym etapem kształcenia. Przyjęto, że dla każdego egzaminu tak ustala się granice wyników niskich i wysokich, by w skali kraju do tych grup można było zaliczyć ok. 23% populacji. Dla każdej szkoły porównujemy liczebność grupy uczniów z potencjałem niskim i wysokim z normą krajową.

Odnosząc wyniki szkoły do wyników krajowych, podejmujemy próbę ogólnej oceny obserwowanego kilkuletniego trendu. Wynik z ostatniego roku zestawiamy z wynikami lat poprzednich i przyznajemy puchary. Ocena ta nie ma charakteru rankingu. Zwracamy uwagę na korzyści, jakie można wyciągnąć z refleksji nad wynikami egzaminów.

W procesie zewnętrznej ewaluacji poddaje się analizie spełnianie wymagań stawianych przez państwo szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.

Szkoła połączona

Zobacz także wyniki dla szkoły, z której szkoła została przekształcona: Gimnazjum Specjalne nr 63