ul. Józefa Szujskiego 2
31-123 Kraków
tel: 124229439

Wizja

Szkoła przyjazna dla uczniów,dająca poczucie bezpieczeństwa,stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego na miarę ich możliwości.Gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie oraz indywidualne podejście do ucznia.Szkoła, która kształtuje  uczniów w poszanowaniu do drugiego człowieka ,dziedzictwa kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wymaganiom współczesnego świata i osiągnąć sukcesy osobiste i zawodowe na miarę swoich możliwości.


Misja

Szkoła zapewnienia wychowankom przygotowanie ogólne i zawodowe potrzebne do samodzielnego życia w społeczeństwie poprzez: 1) organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków oraz zdobycie wiedzy ogólnej zgodnie z programem nauczania, 2) przygotowanie zawodowe w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy, spółdzielniach i u pracodawców prywatnych, 3) prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, mającej na celu przygotowanie do samodzielności w życiu społecznym, 4) prowadzenie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w celu lepszego przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie, 5) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, zajęć sportowych, turystycznych, korekcyjnych kół wyrównawczych i organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów, w stosunku, do których, poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzekły taką formę kształcenia. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.