ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel: 124213844

Wizja

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia powstała 1 września 2014 roku (wtedy jako Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów…, jednak czas pokazał, że rzemiosło się mocno rozwija!

Obecnie dzięki współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w budynku przy ul. Rzeźniczej 4, od 1 września 2018 istnieje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP, w ramach którego istnieją dwie szkoły:

 1. Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 2. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły (ZSRiP MIRiP) uczęszcza już ok. 750 uczniów!

Kontynuujemy chlubne tradycje wszystkich szkół, które tworzyły historię tego Zespołu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na konkretne zawody na rynku pracy, staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu absolwentów Naszej Szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Znaczna grupa kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. 

W zaledwie pół roku od podjęcia decyzji o założeniu szkoły stworzyliśmy pierwszą klasę. W szkole uczą się przyszli mechanicy, stolarze, cukiernicy, kucharze, fryzjerzy, sprzedawcy, a nawet krawiec i kominiarz. Uczniowie naszej szkoły cieszą się pozytywną opinią wśród nauczycieli i wyróżniają się wysoką frekwencją w uczestnictwie na zajęciach wśród swoich rówieśników. Nie jest to dziełem przypadku. W naszej szkole istnieje ścisła współpraca ucznia, rodzica, nauczyciela i rzemieślnika szkolącego. To przedkłada się na te widoczne, pozytywne efekty.

Skuteczność działania osób związanych z prowadzeniem szkoły daje nadzieję na szybki rozwój szkoły. Nadchodzące środki finansowe z Unii Europejskie pomogą nam doposażyć warsztaty szkolne, aby umożliwić uczniom naukę we wszystkich zawodach dostępnych na rynku. Naszym celem jest również umożliwienie uczniom nawiązania kontaktów z uczniami z innych krajów Unii Europejskiej poprzez organizowanie staży zagranicznych (wymiany uczniów).

W sposobie prowadzenia zajęć i motywowania uczniów do nauki przyjęliśmy określone standardy. Ważne jest u nas kształcenia ucznia na  rzemieślnika, ale także na obywatela świata, a więc poza nauką zawodu istotna jest jego edukacja kulturalna i patriotyczna oraz nauczanie języków obcych.

Jak wygląda nauka w szkole branżowej I stopnia? Nauka trwa 36 miesięcy.

SZKOŁA = LEKCJE + KURSY+ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE*

(*Rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły branżowej oraz uczeń podpisująUMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO z pracodawcą,u którego dziecko odbywa zajęcia praktyczne;uczeń, jako pracownik młodociany, usprawiedliwia nieobecnościna zajęciach praktycznych oraz w szkole zwolnieniem lekarskim.)

CZEŚĆ TEORETYCZNA

W budynku szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie wszyscy uczniowie odbywają lekcje z przedmiotów ogólnokształcących. Tylko uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer i sprzedawca będą się uczyć przedmiotów teoretycznych zawodowych w szkole. Pozostali, np. kowal, cukiernik, stolarz etc., zdobywają wiedzę zawodową na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego, tzw. kursach – każdy zawód w innym terminie.

Od 1 września 2016 obowiązuje następujący rozkład nauki i zajęć praktycznych:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 1 dzień nauki w szkole + 4 dni zajęć praktycznych.

Dla zawodów: fryzjer, sprzedawca:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wszyscy uczniowie Rzemieślniczej Branżowej I stopnia MIRiP w Krakowie odbywają obowiązkowo zajęcia praktyczne.

Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie – młodociani pracownicy, którzy podpiszą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami.

Szkoła preferuje uczniów – młodocianych pracowników, którzy mają podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP. W szczególnych sytuacjach Szkoła pomaga znaleźć pracodawcę kierując ich do właściwych Cechów.

Dzięki takiemu systemowi uczeń łatwiej przyswaja wiedzę i umiejętności, gdyż realizuje program praktyk w sposób ciągły, co zdaniem rzemieślników daje lepsze rezultaty. Ponadto w szkole istnieje fundusz stypendialny dla osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce. Osoby uzyskujące stypendium są uroczyście nagradzane w trakcie najważniejszego rzemieślniczego wydarzenia, Święta Rzemiosła.

Szkolenie wykwalifikowanych kadr nie jest przywilejem, a obowiązkiem rzemiosła. To w naszych rękach leży przyszłość polskiej gospodarki, gdyż jest ona oparta na funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Nasi absolwenci w przyszłości będą zakładać własne nowoczesne warsztaty, które dadzą pracę następnym pokoleniom. Jako Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości będziemy pomagać im w swoim rozwoju nawet po skończeniu szkoły.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie wspomnianych wyżej miesięcznych kursów (turnusy dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Ustawicznego).

Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego. Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 31-977 Kraków)

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra)

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub jednocześnie pracować i kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia (ten typ szkoły został uruchomiony po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021) – aby zdać maturę i otrzymać tytuł technika (dodatkowe kwalifikacje).

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • mamy znakomitą lokalizację – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass lub dyplom zawodowy.
 • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym, w Samorządzie Uczniowskim, i in.,
 • posiadamy świetnie wyposażone salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
 • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • psycholog szkolny!,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • na bieżąco doposażana biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik szkolny,
 • monitoring.

Misja

Od pokoleń to właśnie my – rzemieślnicy, Mistrzowie w swoich zawodach, szkolimy uczniów w systemie Mistrz-Uczeń. Jest to najstarszy i najlepszy sposób nauki zawodu. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie istniejąca już od 1928 roku, jest organizacją zrzeszającą Mistrzów szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu. Jest także instytucją egzaminującą. Każdy uczeń kończący jakąkolwiek szkołę zawodową w Małopolsce może w niej uzyskać tytuł Czeladnika – ceniony w całej Unii Europejskiej dyplom potwierdzający kwalifikacje.

Od wielu lat w krakowskim środowisku rzemieślniczym krążyło pytanie - skoro na rzemiośle znamy się najlepiej, od wielu lat szkoląc i egzaminując uczniów, to dlaczego w Krakowie nie ma prawdziwej Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej? Takiej, która będzie kontynuowała tradycje rzemiosła. Takiej, w której rzemieślnik będzie ściśle współpracował ze szkołą. W końcu takiej, w której uczeń nie będzie musiał się martwić o praktyki w swoim wymarzonym, często niespotykanym zawodzie. Ta wizja przyświecała Zarządowi Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który podjął decyzję, aby od 1 września 2014 uruchomić Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową (obecnie skala już technikum i szkołę branżową I stopnia - ponad 700 uczniów!).

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia jest nowością na rynku krakowskich placówek edukacyjnych. Dzięki temu, że nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczniowie mają gwarancję praktyk w zakładach zrzeszonych w cechy. To daje im pewność, że nauczą się ZAWODU u najlepszych, gdyż każdy rzemieślnik szkolący ucznia musi posiadać tytuł Mistrza i odpowiednie przeszkolenie pedagogiczne.

Do tej pory nie udało się utworzyć w Krakowie rzemieślniczej szkoły, nad którą nadzór pedagogiczny sprawowałaby Izba. Utworzenie szkoły w tym ciężkim okresie (gdy duża ilość szkół w Polsce jest likwidowana), daje nadzieję dla przyszłości szkolnictwa zawodowego. Wierzymy, że dzięki takim działaniom, środowisko rzemieślnicze powiększy się o wykwalifikowaną, młodą kadrę, a mieszkańcy Małopolski zyskają kolejnych doskonałych fachowców.

Szkoła wyszła naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców jak i rzemieślników. Nauka w klasach wielozawodowych umożliwia naukę w praktycznie każdym zawodzie przewidzianym dla szkół branżowych. Jest to zupełna nowość w ofercie krakowskich placówek – szkoła oferuje naukę aż w 31 zawodach. Zdarza się, że uczniowie wybierają dany zawód, ponieważ nie mają innego wyboru – oferty niektórych placówek ograniczają się tylko do kilku zawodów z powodu braku możliwości zagwarantowania praktyk. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia rozwiązuje ten problem, ponieważ uczeń nie martwi się o praktykę -  w razie trudności szkoła pomaga ją znaleźć. Naszym celem jest kształcenie uczniów w praktycznie każdym zawodzie rzemieślniczym, jaki tylko istnieje.