ul. Macieja Miechowity 6
31-469 Kraków
tel: 124223866

Wizja

Wizja szkoły

  1. Szkoła jest instytucją, która współpracuje z rodzicami, stwarza optymalne warunki do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowania go do pracy zawodowej, życia w rodzinie i społeczeństwie.
  2. Szkoła opiera swoją działalność na uniwersalnych wartościach humanistycznych, tj.: poszanowanie życia, zdrowia i godności drugiego człowieka, tolerancji dla odmiennych kultur, sprawiedliwego i uczciwego traktowania ludzi i pracy, szacunku do własnego kraju i odpowiedzialności za losy swoje i społeczności lokalnej.
  3. Szkoła systematycznie analizuje potrzeby uczniów i efekty pracy wychowawczej i na tej podstawie, po konsultacji z rodzicami i samorządem szkolnym ustala zadania priorytetowe, które w ogólnym kształcie mają wyzwalać aktywność uczniów, rozwijać samodzielność i doprowadzić do dojrzałości emocjonalno-społecznej.
  4. Szkoła dba o rozwój ucznia w sferze intelektualnej, społeczno-moralnej, emocjonalnej i zdrowotnej;
  5. Szkoła kształtuje postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i kultur.

Misja

Misja szkoły

Młody człowiek, wychowywany przez rodziców, przy pomocy szkoły,środowiska – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości społeczne. Ma rozpoznawać kim jest i do czego dąży.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie w swej misji odwołuje się do tradycji szkoły, systemu wychowania wypracowanego przez zespół nauczycieli i społeczność szkolną.

Misją naszej szkoły w obszarze pracy wychowawczej jest:

-troska o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia;

-kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej;

-rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i motywowanie ich do nauki oraz poznawania otaczającego świata;

-przygotowanie do samodzielności i podejmowania działań w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z problemami;

-ukazywanie wzorców osobowych, godnych naśladowania;

-zaznajamianie młodego człowieka z jego prawami oraz wdrażanie do wypełniania swoich obowiązków jako ucznia i członka społeczeństwa.