ul. Juliusza Lea 235
30-133 Kraków
tel: 126374669

Wizja

Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w jej kształtowanie.


Misja

Szkoła jest środowiskiem twórczym dla uczniów.

"Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swojego życia"

Alan Loy Mc Ginnis

Głównym celem wychowania i kształcenia w szkole jest wszechstronne przygotowanie młodzieży do życia i pracy w społeczeństwie oraz optymalne rozwinięcie jej zdolności twórczych.

Szkoła realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

 • zapewnia absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminów na kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu technika oraz zdania egzaminu maturalnego,
 • stwarza warunki do organizacji i prowadzenia kształcenia ogólnego i zawodowego, z uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznej,
 • przygotowuje do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach,
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje pożądane postawy patriotyczne  i świadomość obywatelską oraz pozytywne cechy charakterów uczniów,
 • umożliwia rozwój i kształtowanie własnej osobowości,
 • kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne,
 • wspomaga uczniów w kształtowaniu uniwersalnego systemu wartości, akceptacji i szacunku w relacjach międzyludzkich,
 • wychowuje człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej,
 • wyrabia umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych współczesnego świata,
 • umożliwia rozwijanie samorządności uczniowskiej,
 • podejmuje przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji oraz nałogom wśród młodzieży,
 • kształtuje pozytywny wizerunek oraz upowszechnia swoje osiągnięcia,
 • pozyskuje sojuszników wspierających jej działanie.