ul. Juliusza Lea 235
30-133 Kraków
tel: 126374669

Zawody

  • zawody
    • technik geodeta
    • technik logistyk
    • technik ochrony środowiska

Zawody są ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

Wskazywane zawody są zgodne z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).