os. Szkolne 26
31-977 Kraków
tel: 126445950

Wizja

Wizja Szkoły

Bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska, jest otwarta na wszelkie pozytywne zmiany, dostrzega potrzeby młodzieży tak w zakresie wychowania, jak i wszechstronnego kształcenia w duchu europejskiej jedności. Stąd jedno z haseł wizji brzmi:

KSZTAŁCIMY EUROPEJCZYKÓW

Organizując coroczne spotkania młodzieży z weteranami II Wojny Światowej, przekazujemy naszym podopiecznym jak ważna jest narodowa tradycja. Tradycję akcentujemy także poprzez współpracę z 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach oraz uczestnicząc z młodzieżą i pocztem sztandarowym w ważnych uroczystościach krakowskich.Tradycyjnie także pojmujemy szkołę jako wspólnotę. Stąd organizacja szkolnych przedsięwzięć: Dzień Sportu, Dzień Wiosny, szkolne spotkania przedświąteczne, Dzień Papieski, międzyklasowe rozgrywki sportowe. Nie można bowiem oczekiwać lepszego jutra zapominając o wczorajszych doświadczeniach:

NIE ODCHODZĄC OD TRADYCJI ZMIERZAMY W PRZYSZŁOŚĆ

Uczestnicząc w kształtowaniu przyszłości, pamiętamy o trudnej przeszłości, ale nie zapominamy o tym, co dziś ważne dla młodzieży i ich rodziców, czyli dobrym przygotowaniu młodego człowieka do samodzielnego życia.

W ostatnich latach naczelnym hasłem pracy prowadzącej do sukcesu jest „jakość”. Nasza szkoła chcąc przetrwać w świecie otaczającej ją konkurencji, musi jakość kształcenia i wychowania postawić na pierwszym miejscu. Na drodze do wysokiej jakości jest między innymi dobra baza technodydaktyczna oraz dobrze zorganizowana i skuteczna współpraca między nauczycielami rodzicami i młodzieżą:

DBAMY O ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

NASZE PRIORYTETY

1. Dobro dziecka jest najwyższą wartością we wszelkich poczynaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

2. Stworzenie warunków dla przestrzegania ogólnie przyjętych norm etycznych i społecznych w stosunkach międzyludzkich.

3. Kształtowanie postaw uczniów poprzez umiejętne korzystanie ze sprawdzonych tradycyjnych wzorców oraz łączenie ich z nowoczesną jakością życia.

4. Współdziałanie wszystkich podmiotów społeczności szkolnej jest podstawą rozwiązywania wszelkich problemów związanych z życiem i rozwojem szkoły.

5. Kształtowanie przyjaznej i twórczej atmosfery sprzyjającej efektywnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

6. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji.

7. Przygotowanie do samorealizacji w warunkach polskiego i europejskiego rynku pracy

8. Permanentne podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług edukacyjnych i rozwoju szkoły.

9. Organizowanie optymalnych warunków indywidualnego rozwoju ucznia umożliwiającego mu sukces na miarę jego możliwości.

10. Rozwijanie samorządności młodzieży i postawy współgospodarzenia w szkole to droga do odpowiedzialności, aktywności i dojrzałości.


Misja

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie to szkoła o ponad 60-letniej tradycji. W środowisku krakowskim cieszy się bardzo dobrą opinią, zwłaszcza u uczniów i ich rodziców.Tę dobrą pozycję chcemy utrzymać.

Komisje rady pedagogicznej opracowały misję szkoły, która była realizowana zarówno w ramach dotychczasowego systemu kształcenia jak i nowego. Kształcenie w 4-letnim technikum pozwala na uzyskanie zawodu : technika elektryka, technika elektronika, technika informatyka i technika mechatronika.

STRONA SZKOŁY elektryk2.i365.pl

ZOBACZ PREZENTACJĘ O SZKOLE

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami. Kształcimy średnią kadrę techniczną w atrakcyjnych zawodach.

Kształcimy kompetencje pozwalające na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub dalszą naukę.

Zapewniamy dobrze przygotowaną kadrę, która realizując programy nauczania stosuje aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną.

Dbając o zachowanie tradycyjnych wartości równocześnie uwzględniamy potrzeby nowoczesnego kształcenia i wychowania.

Pomagamy naszym uczniom w rozwoju ich talentów, dając możliwość wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia zawodowego jak i ogólnokształcącego.

Mocne strony szkoły:

wyposażenie:

 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe. W szkole znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny pozwalający na przeprowadzenie egzaminów we wszystkich kształconych u nas kwalifikacjach.
 • Dobrze wyposażone pracownie ogólnokształcące; duże, jasne i czyste sale lekcyjne.
 • Wysoka estetyka otoczenia szkoły (nasz ogród dwukrotnie został doceniony w konkursie "Najpiękniejsze ogrody Krakowa".

współpraca:

 • z dużymi zakładami pracy (Arcelor Mittal, MPK, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Control Process Electric ) oraz z zakładami zatrudniającymi mniejszą ilość osób.
 • 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach.
 • Organizacje: Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
 • Uczelnie: AGH, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Organizacja wycieczek zawodoznawczych; branżowych do zakładów pracy.
 • Z zakładami pracy: organizacja płatnych staży wakacyjnych w branżowych zakładach pracy.
 • Stowarzyszeniem Szkół i Organizacji Monte Cassino.
 • Centralną Komisją Egzaminacyjną: współpraca w zakresie przygotowywania zestawów egzaminacyjnych z poszczególnych kwalifikacji, standaryzacja zestawów egzaminacyjnych.

projekty:

 • Realizacja projektów zawodowych :”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, „Edukacyjny e-Xpert”, „zainSTALuj się”
 • Realizacja projektów ogólnokształcących: projekty CEO - "Szkoła z klasą 2.0", "Koduj z klasą", " "Projekt z klasą"., "Szkoła Promująca Zdrowie", "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej", "Szkoła bez przemocy", "Szkoła nowych technologii", projekty ORE "Edukacja globalna"

wolontariat:

 • Współpraca z ośrodkiem hipoterapii ”Przyjaciel Konika”, Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”, „Amnesty International”, Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, klubem „Przyjaciół Żonkila”, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Chrześcijańską Służbą Charytatywną, Klubem Honorowych Dawców Krwi.
 • Organizacja akcji charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Świat bez głodu”, „Pomagając ludziom pomagamy Naturze”.

osiągnięcia sportowe:

(sukcesy w skali lokalnej oraz regionalnej)

 • Turnieje piłki nożnej oraz piłki ręcznej
 • Zawody strzeleckie
 • Wielobój siłowy - o mistrzostwo Krakowa szkół średnich
 • Biegi przełajowe

Przedsięwzięcia szkolne, międzyszkolne, regionalne:

 • Konkurs Prac Własnych Technicznych
 • Konkursy z zakresu edukacji regionalnej (Oblicza Nowej Huty) i edukacji globalnej,
 • Konkursy językowe (język niemiecki, języka angielski, ortograficzne, recytatorskie)
 • Warsztaty orgiami, łamigłówki logiczne, Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości
 • Konkursy matematyczne, historyczne, religijne
 • Debaty, Konkurs Zarządzania Firmą JA TITAN, Konkurs Menedżerski
 • Szkolne: Dzień Wiosny, Dzień Papieski, wspólne spotkanie przedświąteczne, Dzień Sportu, Tydzień Kultury Języka Polskiego, Tydzień Edukacji Globalnej.

Kadra i zarządzanie:

 • stwarzanie motywacji do nauki i aktywności; 
 • stypendium Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, 
 • stypendium dla uczniów z zakładów pracy, 
 • nagroda za tzw. „Aktywną klasę”, wysoką frekwencję, wysokie wyniki w nauce.

Dobre praktyki:

 • Promowanie szkolnictwa zawodowego (organizacja konkursu Prac Własnych Technicznych)
 • Akcje zewnętrzne „Sprzątania świata”, „Dzień Ziemi”, pisanie listów w ramach akcji „Amnesty International”
 • Imprezy szkolne: Dzień papieski, Dzień Wiosny, „Dzień Sportu”, Akcja „Narodowego Czytania”
 • Projekty uczniowskie: Szkoła z klasą 2.0”, Projekt z klasą”, „Koduj z Klasą”,
 • Szkolna przedsiębiorczość: udział w Debacie Oxfordzkiej, Aktywnych Warsztatach Przedsiębiorczości, konkursach Zarządzania Firmą (Ja Titan, Konkurs Menedżerski)
 • Projekty z zakresu edukacji globalnej ;spotkanie z wolontariuszami Polskiej Misji Medycznej; projekty uczniowskie na temat „Nie podrzucaj mi swoich śmieci”, konferencja dla nauczycieli pod nazwą „Zrównoważony rozwój” oraz z zakresu edukacji regionalnej : konkursy ( „Oblicza Nowej Huty”, projekty ( „Szlakiem Małopolskiej Solidarności), zaproszenie dla uczniów i opiekunów na uroczystość 65 lecia Nowej Huty
 • Projekty prozdrowotne: Dzień Zdrowego żywienia i Aktywności Fizycznej,(konkurs „Dobrej Formy”, konkurs „Wiedzy o zdrowym żywieniu”) , spotkanie z wolontariuszem promującym zdrową żywność (targ pietruszkowy)
 • Przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym:” Lekcja śpiewania pieśni patriotycznych”, spotkanie z Karpatczykami - weteranami II wojny światowej, audycje, prelekcje, prezentacje związane ze Świętem Niepodległości oraz Dniem Konstytucji 3 Maja, konkursy (Śladami Żołnierzy Wyklętych”, „Bohaterowie Niezłomni”
 • Akcje wolontaryjne: „Szlachetna paczka”, „Góra Grosza”, honorowe krwiodawstwo, „Świat bez Głodu”,