ul. Kapucyńska 2
31-113 Kraków
tel: 124220284

Wizja

Budujemy model nowoczesnejszkoły kształcącej młodzież i dorosłych zgodniez europejskimi standardami edukacyjnymi, szkołę przygotowującą absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających umiejętność przystosowywania się do zmieniających się wymogów rynku pracy, otwartych, tolerancyjnych, ale równocześnie wrażliwych i uczciwych. Dążymy do budowania szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom orazjakość kształcenia a równocześnie egalitarnej ze względu na dostępnośći troskę o równość szans i wszechstronny rozwój wszystkich uczniów, pielęgnującej wieloletnią, zobowiązującą tradycjęjednej z najstarszych szkółzawodowych w Polsce.


Misja

 • tworzenie szkoły nieustająco doskonalącej efekty swojej pracy, zapewniającej rozwój kompetencji kluczowych, uzyskanie dobrego wykształcenia ogólnegoi zawodowego
 • tworzenie szkoły, w której dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych, sprzyjającej uczeniu się i wychowaniu, służącej rozwojowi mocnych stron, talentów i uzdolnień uczniów, chroniącej ich przed marginalizacją i wykluczeniem w związku z różnego typu deficytami
 • integrowanie szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz wzajemnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
 • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi zapewniające szkole sprawne funkcjonowanie

Nasze ATUTY to:

 • oferta edukacyjna podstawowa i uzupełniająca zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy na usługi outsourcingowe w zakresie przeprowadzania transakcji, rachunkowości, funkcji płacowo-kadrowych (technik ekonomista) oraz w zakresie turystyki (technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa)
 • lokalizacja w reprezentacyjnym budynku o jednoznacznej sytuacji prawnej (własność GMK), w ścisłym centrum Krakowa, co zapewnia bardzo dobry dojazd ze wszystkich stron miasta i okolic oraz podnosi prestiż szkoły
 • zaangażowana kadra pedagogiczna o dużym doświadczeniu zawodowymi wysokich kwalifikacjach (72% nauczycieli w wieku 40-60 lat, 78% nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, ze znaczącą przewagą tych ostatnich)
 • długoletnia, pozytywna tradycja tworząca odpowiedni wizerunek szkoływ środowisku
 • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • unowocześniona baza dydaktyczna
 • uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich kształconych zawodów
 • dobra współpraca z pracodawcami gwarantująca odbycie praktyk zawodowych każdemu uczniowi
 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przez doskonale zorganizowane i prowadzone na najwyższym poziomie zagraniczne praktyki zawodowe
 • kompleksowa opieka nad uczniem potrzebującym wsparcia
 • bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły (monitoring)