os. Teatralne 33
31-948 Kraków
tel: 126440726

Wizja

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie to szkoła, która w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku kształtuje postawę odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka. Uczy respektowania przysługujących każdemu praw, a także wrażliwości na potrzeby innych. Umacnia wiarę w powodzenie życiowe i sukces, osiągany dzięki rzetelnej pracy i stawianiu sobie wysokich wymagań.

XI Liceum kształtuje umiejętność rozpoznania własnych możliwości i talentów. Wyrabia nawyki samokształcenia, uczenia się od siebie nawzajem i pracy zespołowej. Kształtuje niezbędne we współczesnym świecie kompetencje efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i prezentowania wiedzy.

Nauczyciele, młodzież i rodzice świadomie zmierzają do realizacji wspólnych celów i rozwiązują problemy na zasadzie partnerstwa, wzajemnego zaufania i dyskusji. Autorytet nauczycieli budują ich kompetencje, skuteczne metody nauczania i wychowania wspierające rozwój uczniów.

ABSOLWENT XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

  • jest świadomy przysługujących każdemu człowiekowi praw,
  • jest odpowiedzialny za życie własne i drugiego człowieka,
  • z szacunkiem odnosi się do innych i jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
  • stawia sobie wysokie wymagania i potrafi zaplanować swoją przyszłość,
  • ma świadomość konieczności rzetelnej pracy i wierzy w swoje powodzenie życiowe oraz sukces,
  • samodzielnie rozpoznaje swoje możliwości intelektualne, emocjonalne, społeczne, kulturowe i moralne,
  • aktywnie pracuje w zespole, uczy się od innych, samodzielnie zdobywa wiedzę i wykorzystuje ją w swoim rozwoju intelektualnym i etycznym,
  • efektywnie prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z nowoczesnych technologii informacyjnych,
  • radzi sobie z wyzwaniami dynamicznie rozwijającego się współczesnego świata,
  • jest prawym obywatelem i tolerancyjnym Europejczykiem.

Dokumenty Szkoły: >>


Misja

MISJA XI LO

„Myśleć to co prawdziwe,

czuć to co piękne

i kochać co dobre

-w tym cel rozumnego życia”

/ Platon /

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie jest najstarszą nowohucką publiczną szkołą ponadgimnazjalną, otwartą dla uczniów pragnących w pełni rozpoznać własne możliwości, rozwinąć wiedzę i umiejętności we wszystkich wymiarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, kulturowym i moralnym.

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy mając świadomość wspólnoty celów, wzajemnie uczą się od siebie, współdziałają w klimacie aprobaty, szacunku i podmiotowości. W ten sposób przygotowujemy ucznia do osiągnięcia dojrzałości, kształtujemy w nim poczucie odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka, przy równoczesnej świadomości przysługujących każdemu praw.

Wychowujemy ucznia tolerancyjnego, otwartego na inne kultury i tradycje, aktywnego członka globalnej społeczności, dbającego jednocześnie o własną tożsamość kulturową i narodową oraz umiejącego efektywnie zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę.

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do kreatywnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie, rozbudzenie ciekawości i satysfakcji z uczenia się przez całe życie.

Realizując program nauczania w dobrze wyposażonych pracowniach, jednocześnie uczymy młodzież samodzielności w zdobywaniu wiedzy i swobodnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Kompetentne i kreatywne grono pedagogiczne pracuje metodami aktywizującymi, wciąż poszerzając wiedzę i doskonaląc umiejętności.

Stawiając wysokie wymagania sobie, oczekujemy od uczniów rzetelnej pracy dającej podstawy przyszłego sukcesu.