ul. Grzegórzecka 24
31-531 Kraków
tel: 124211571
title=

Wizja

Absolwent naszej szkoły:

 1. posiada ukształtowany system wartości zgodny z treściami zapisanymi w misji szkoły;
 2. broni przyjętych wartości i zasad moralnych, miłuje wolność i prawdę, staje w ich obronie;
 3. jest dojrzały emocjonalnie i intelektualnie;
 4. jest odpowiedzialny za siebie i innych, odczuwa potrzebę doskonalenia wewnętrznego;
 5. jest przygotowany do dalszego kształcenia i rozwoju;
 6. odczuwa głód poznania świata, zna mechanizmy zdobywania wiedzy i umie je wykorzystać;
 7. jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi i otaczającego świata;
 8. odznacza się sprawiedliwością i tolerancyjnością;
 9. ma poczucie tożsamości narodowej, jest prawym obywatelem miłującym swoją ojczyznę i jej tradycje;
 10. jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego, chętnie podejmuje się pełnienia różnych ról społecznych;
 11. jest pracowity, zaradny, przedsiębiorczy i czerpie z tego satysfakcję;
 12. jest przygotowany do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy;
 13. posiada kluczowe kompetencje: matematyczne, naukowo-techniczne, przyrodnicze, informatyczne, kulturowe i językowe;
 14. zna i stosuje w relacjach z innymi zasady dobrego wychowania;
 15. posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi;
 16. potrafi ograniczać i likwidować czynniki ryzyka, które dezorganizują zdrowy styl życia;
 17. świadomie podejmuje działania wzmacniające czynniki chroniące, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.

Misja

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną/ponadpodstawową dla tych uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym oraz moralnym.

Naszym celem jest wzbudzanie potrzeby prawdy, miłości i wolności. Dążenie do tych wartości daje gwarancję samorealizacji człowieka i jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom - zadowolenie, nauczycielom - satysfakcję.

Pragniemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia.

Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji.

Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć rozszerzających: programy autorskie, edukację internetową i multimedialną, przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z języków obcych, wymiany z młodzieżą innych krajów, wyjazdy zagraniczne oraz koła zainteresowań.

Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą i miłością; człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu.

Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy. Dbamy o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z wpajanymi wartościami oraz ideą pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."  

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (2.06.1980)

"Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi, ale stawianie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań."

Albert Einstein

"Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek. O tym jak i gdzie dojść - musi zdecydować sam uczeń."

George Bernard Shaw