ul. Stanisława Skarbińskiego 5
30-071 Kraków
tel: 126374291
title=

Wizja

Szkoła nie określiła wizji.


Misja

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Misję szkoły realizujemy:

-rozwijając predyspozycje intelektualne, talenty i zainteresowania uczniów,

-dbając o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy uczniów,

-rozwijając twórcze i abstrakcyjne myślenie,

-kształtując umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesnej interpretacji z zachowaniem tradycji narodowej,

-umożliwiając uczniom pracę w ramach międzynarodowych programów naukowych,

-kształcąc umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach,

-wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się,

-zapewniając bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę pracy,

-stwarzając warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku.