ul. Stanisława Skarbińskiego 5
30-071 Kraków
tel: 126374291

Ewaluacja

Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym
typ ewaluacji: problemowa, data: 2013-05-14
wymaganie ocerna
Rodzice są partnerami szkoły A
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Promowana jest wartość edukacji A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Procesy zachodzące w szkole lub placówce
typ ewaluacji: problemowa, data: 2013-05-14
wymaganie ocerna
Kształtuje się postawy uczniów A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Rodzic ucznia szkoły znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z wymagań stawianych szkołom:

Obszar: Efekty

Obszar: Procesy

Obszar: Środowisko

Obszar: Zarządzanie