os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Wizja

Fundamentalnym zadaniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim poprzez wyposażenie go w odpowiednie kompetencje, umiejętności, wiadomości i postawy, które uczynią go obywatelem kraju, Europy i świata. Proces ten nie jest jednak możliwy bez udziału nauczyciela, który odgrywa w nim podstawową rolę. Prawidłowe współdziałanie nauczyciela zgrupą uczniów oraz jego relacje z indywidualnymi uczniami decydują o jakości procesu kształcenia. Pracę szkoły wspomagają pracownicy administracji i obsługi, swoją obecnością wpływając na relacje z uczniami i nauczycielami. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym postawę uczniów jest współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Absolwent III Liceum powinien być wyposażony, nie tylko w wiedzę ogólną, ale w szczególności w umiejętności interpersonalne, umiejętności stosowania Technologii Informacyjno–Komunikacyjnej, powinien także wykazywać inicjatywę i przedsiębiorczość, być aktywnym członkiem społeczeństwa, korzystać z dóbr kultury. Powinien stać się świadomym użytkownikiem języka polskiego, ale i umieć posługiwać się w mowie i piśmie przynajmniej dwoma językami obcymi. Konieczne jest rozumienie matematyki jako języka opisującego świat przyrody. Sprostanie tym kompetencjom wymaga od młodzieży umiejętności uczenia się .

III Liceum Ogólnokształcące jest szkołą opierającą swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, miłość, wolność, godność, prawda, sprawiedliwość, humanizm, szacunek dla wspólnego dobra i solidarność. Stawiamy przed sobą następujące zadania: kształtowanie postawy patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz wychowanie w duchu demokracji i propagowanie osiągnięć kultury europejskiej, rozwijanie poczucia przynależności społecznej oraz dumy z przynależności do wspólnoty szkolnej, wyrabianie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, dostrzeganie potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi, kształtowanie postaw altruistycznych, tworzenie więzi grupowej, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, podejmowanie inicjatyw służących całej społeczności szkolneji środowisku lokalnemu, rozwijanie samorządności uczniowskiej i demokratyzacja życia szkolnego, kształcenie umiejętności dokonywania przez uczniów samodzielnych wyborów życiowych, kształcenie umiejętności dokonywania przez uczniów samodzielnych wyborów życiowych, troskę o prawidłowy rozwój psychofizyczny młodzieży.


Misja

Idee naszego patrona, Jana Kochanowskiego, obecne także w hymnie szkoły, by służyć poczciwej sławie, pracować dla dobra wspólnego, ufać rozumowi i cnocie, mieć myśli godne siebie, ważne na ziemi i w niebie i mieć na pieczy dobro Pospolitej Rzeczy, stanowią podstawę pracy III Liceum Ogólnokształcącego.