Gimnazjum nr 16
V
status: przekształcone w Szkoła Podstawowa nr 33
ul. S. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Wizja

Zadaniem Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie jest wspieranie i wspomaganie młodego człowieka w jego rozwoju intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i fizycznym.Koncepcja pracy wywodzi się z psychologii humanistycznej, zatem myśl Jean Paul Sartre'a Każdy musi odkryć własną drogę, doskonale wpisuje się w rozumienie zadań, które szkoła ma spełniać. Myśl ta, od 2007 roku jest mottem naszej pracy i hasłem przewodnim Gimnazjum nr 16.

Piramida Hierarchii Potrzeb R. Maslow'a stanowi bazę zadań, jakie musi spełnić szkoła, aby wspomagać młodego człowieka w odkrywaniu własnej drogi życiowej.

Efektem prawidłowego działania szkoły jest absolwent, który zgodnie z myślą przewodnią programu wychowawczego "Wierz w siebie i dąż do celu", opanował kompetencje kluczowe oraz:

 • ma rzetelną wiedzę i umiejętności,
 • jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia i wyboru dalszej drogi życiowej,
 • jest samodzielny i przedsiębiorczy,
 • jest twórczy, kreatywny,
 • ma świadomość własnego dziedzictwa,
 • ma poczucie własnej wartości jako obywatela Europy,
 • rozróżnia pojęcia dobra i zła,
 • zna i stosuje zasady współżycia w społeczeństwie,
 • jest otwarty na różnorodność świata,
 • potrafi dokonywać właściwych wyborów, w tym dalszej drogi kształcenia,
 • jest świadomym członkiem społeczeństwa informacyjnego,
 • poszukuje prawdy, dobra i piękna,
 • jest zdolny do odbioru dóbr kultury i tworzenia artefaktów.

Zaspokojenie potrzeb organicznych tzn.: potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego szacunku stanowi fundament, na którym nasza szkoła stoi i  dzięki któremu zaspokajamy tzw. potrzeby wyższe to jest: chęć poznania, potrzebę rozwoju, poczucia estetyki, twórczego działania, pozytywnego myślenia, poszukiwania wartości moralnych, zaangażowania w naukę, rozwijania własnych zdolności i samorealizacji.


Misja

Zadania szkoły

 • wyraźne określenie celów i wartości w programie wychowawczym szkoły,
 • uwrażliwienie nauczycieli na oczekiwania i problemy uczniów,
 • korelacja nauczanych treści i oddziaływań wychowawczych 
 • wypracowanie równowagi pomiędzy wagą efektów kształcenia, a jakością samego procesu uczenia
 • wysoka  jakość kształcenia,
 • wspomaganie w rozwijaniu twórczych indywidualnych uzdolnień i umiejętności 
 • przygotowanie młodzieży do sukcesu podczas egzaminu zewnętrznego,
 • utrzymanie wysokiej pozycji szkoły w zakresie nauczania i wychowania,
 • wykorzystanie i wdrażanie nowoczesnych technologii nauczania (e - learning),
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • współpraca z Krakowskimi Uczelniami Wyższymi (AGH patronat, UJ, UP),
 • zdobywanie certyfikatów ECDL i DSD B1