ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
tel: 126553504

Wizja

Realizacji misji naszej placówki służą konkretne działania określone w podstawowych obszarach pracy. Obszar kształcenia: - przedszkole i szkoła dba o wysoki poziom nauczania,- nauczyciele motywują wychowanków do działań twórczych i samorozwoju,- placówka zapewnia zindywidualizowaną pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,- w szkole funkcjonuje motywacyjny system oceniania uczniów. Obszar wychowania: - tworzymy placówkę bezpieczną, wolną od przemocy, realizująca program profilaktyczny,- realizujemy misję integracji przedszkolaków i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze zdrowymi rówieśnikami,- kształtujemy postawy patriotyczne, prospołeczne, proekologiczne i prozdrowotne,- wdrażamy do uczestnictwa w kulturze, - wspomagamy rodziców w procesie wychowawczym. Obszar kadry i bazy szkoły: - placówka zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, - nauczyciele maja zapewnioną możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, - budynek szkolny jest przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,- w placówce funkcjonują nowoczesne pracownie specjalistyczne (informatyczne, językowe, przedmiotowe), biblioteka, świetlica i stołówka.Obszar współpracy ze środowiskiem: - w zespole szkół istnieje Rada Rodziców i Rada Szkoły, - systematycznie włączamy rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły,- placówka systematycznie współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, - budujemy pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym.


Misja

Placówka integruje dzieci, nauczycieli, rodziców i środowisko lokalne w pracy nad wspólnym celem, którym jest wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Stwarzamy środowisko przyjazne uczniom i umożliwiające integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Pragniemy kształtować wychowanków samodzielnych, kreatywnych i zmotywowanych do ciągłego Doskonalenia się. Chcemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi życzliwymi, tolerancyjnymi, umiejącymi dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych. Dążymy do stworzenia przedszkola i szkoły, które wspomagając rodziców w wychowaniu dzieci, wszechstronnie przygotuje młodych ludzi do dalszego kształcenia oraz życia w społeczeństwie XXI wieku.