os. Piastów 34A
31-624 Kraków
tel: 126481058

Wizja

Każdy uczeń realizuje szeroki, dostosowany do swoich możliwości, zamierzeń i potrzeb program kształcenia, wychowania oraz opieki w najbardziej sprzyjających warunkach.


Misja

Jesteśmy szkołą, która kształci i wychowuje w duchu tolerancji, równości i samorządności:

 • tworzymy optymalne warunki do realizacji zadań wychowawczych domu rodzinnego, szkoły i Kościoła,
 • proponujemy współpracę rodzinie i wspieranie jej procesu wychowawczego, a także chcemy służyć środowisku w którym funkcjonuje i uzyskać jego aprobatę. 

Kształtujemy pożądane wzorce i wartości w imię prawdy, piękna i dobra:

 • prezentujemy pożądane wzorce,
 • propagujemy właściwe zachowania,
 • ukazujemy uniwersalne wartości.

Kształtujemy świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie:

 • rzetelnie wymagamy i jesteśmy przyjaźnie nastawieni wobec ucznia,
 • uatrakcyjniamy sposoby zdobywania wiedzy przez ucznia,
 • stosujemy motywacyjny system oceniania,
 • realizujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
 • wspomagamy rozwój dziecka jako osoby i wprowadzamy je w życie społeczne,
 • rozbudzamy u ucznia poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa,
 • systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły poprzez testy kompetencji wewnętrzne i zewnętrzne.

Rozwijamy odpowiedzialność i samodzielność w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym:

 • umacniamy w dziecku wiarę we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,
 • rozwijamy samorządną działalność ucznia,
 • uświadamiamy zależność praw i obowiązków ucznia i obywatela.

Uczymy szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowujemy do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwowej, w duchu szacunku przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych:

 • wzmacniamy poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • zapewniamy opiekę i wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

Troszczymy się o własne środowisko oraz kształtujemy zdrowy styl życia:

 • zapewniamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
 • realizujemy programy profilaktyczne,
 • współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad,
 • uwrażliwiamy na niebezpieczeństwa tkwiące w życiu społecznym.