os. Szklane Domy 2
31-972 Kraków
tel: 126441723

Wizja

Chcemy być szkołą, która:

 • zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowy i intelektualny, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie,
 • budzi kreatywność uczniów i pomaga w doskonaleniu indywidualnych talentów,
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego, przygotowuje uczniów do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,
 • tworzy warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • dba o bezpieczeństwo uczniów,
 • wprowadza w życie wspólnoty lokalnej,
 • rozwija poznawcze możliwości uczniów przy przechodzeniu od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

  MODEL WYCHOWANKA

 • posiada szeroką wiedzę, którą samodzielnie rozwija i wykorzystuje,
 • potrafi umiejętnie korzystać ze środków masowego przekazu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 • jest wrażliwy na krzywdę innych,
 • dba o otaczającą go przyrodę,
 • prowadzi zdrowy tryb życia,
 • potrafi komunikować się z innymi i rozwiązywać konflikty.

Misja

„ BEZPIECZNIE, NIEŁATWO, CIEKAWIE”

Jesteśmy szkołą:

 • promującą demokratyczny system wartości,
 • pomagającą wszystkim dzieciom w rozwoju ich zainteresowań i talentów,
 • współpracującą ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się dobrem dzieci,
 • oferującą szeroką gamę zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych służących wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu uczniów,
 • dbającą o bezpieczeństwo wychowanków,
 • przygotowującą do życia w szybko zmieniającym się świecie,
 • zapewniającą równość szans dla wszystkich dzieci,
 • popierającą szeroko rozumiane partnerstwo pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • dysponującą szeroką gamą pomocy naukowych, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz doskonałą kadrą pedagogiczną,
 • rozumiejącą problemy wychowanków,
 • kształcącą zdolnych i kreatywnych uczniów, chętnych do zdobywania dalszej wiedzy.