os. Teatralne 35
31-948 Kraków
tel: 126442309

Wizja

Pragniemy być szkołą, w której

UCZNIOWIE:

-osiągają sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne,

-są żądni wiedzy, ciekawi świata, podejmują wysiłek na rzecz samorozwoju (posiadamy certyfikat o nazwie „Szkoła Odkrywców Talentów”),

-chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, mając możliwość rozwoju własnych zainteresowań,

-podejmują aktywność fizyczną i dbają o zdrowy styl życia (posiadamy tytuł „Szkoły w Ruchu”),

-czują się bezpiecznie, traktują się z szacunkiem i życzliwością,

-przestrzegają zasad dobrego wychowania, zachowują się kulturalnie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników,

-darzą zaufaniem nauczycieli, do których chętnie zwracają się o pomoc,

-mają odwagę prezentować swoje poglądy i bronić swych racji,

-znają swoje prawa i obowiązki,

-prezentują postawy prospołeczne poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim, udział w akcjach charytatywnych,

-po ukończeniu naszej szkoły są wyposażeni w wszelką wiedzę i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie,

RODZICE:

-aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w zebraniach z wychowawcami i pedagogami,

-wpływają na organizację pracy szkoły i pomagają w rozwiązywaniu problemów,

-wspierają pracę szkoły i edukację dzieci i młodzieży,

-włączają się w organizację imprez szkolnych,

-współtworzą przyjazną atmosferę szkoły,

NAUCZYCIELE:

-posiadają wymagane kwalifikacje i stale doskonalą swój warsztat pracy,

-pracują efektywnie zarówno z uczniem zdolnym, jak i wymagającym wsparcia (prowadzą koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze),

-potrafią rozbudzić w podopiecznych pasję poznania,

-stosują różnorodne metody i formy pracy dostosowane do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia,

-angażują młodzież w działania na rzecz samodoskonalenia,

-stosują pozytywną motywację, ocenianie kształtujące i metody aktywizujące,

-stwarzają możliwości rozwoju indywidualnych zdolności uczniów,

-cieszą się zaufaniem swych podopiecznych,

-są otwarci na świat, pełni pasji i zaangażowania.


Misja

Hasłem naszej szkoły jest łacińska sentencja „SEMPER IN ALTUM" (zawsze wzwyż). Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja połączona z duchem nowoczesności pozwala nam dbać o harmonijny; umysłowy, społeczny i psychofizyczny rozwój naszych podopiecznych. Pragniemy stworzyć szkołę bezpieczną, kształtującą zainteresowania i talenty uczniów (jesteśmy „Szkołą Odkrywców Talentów”), ale także taką, w której uczeń słabszy znajdzie wsparcie nauczycieli i kolegów. Staramy się wychowywać młodzież w duchu szacunku dla tradycji i dokonań minionych pokoleń. Wzmacniamy w naszych uczniach potrzebę nieustannego samorozwoju (należymy do „Klubu Przodujących Szkół”), ciekawość świata i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Nieustannie dbamy również o wychowanie do wartości, bo młodość to czas wzrastania i odpowiedzialnych wyborów. Nie zapominamy o aktywności fizycznej. Jako posiadacze certyfikatu o nazwie „Szkoła w Ruchu”, należymy do grona najbardziej usportowionych gimnazjów w mieście.

Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pasji, jaką jest dla nas nauczanie i wychowywanie młodzieży, pobyt w ZSOS nr 2 będzie dla uczniów niezapomnianą przygodą i cennym, życiowym doświadczeniem.