os. Jagiellońskie 18
31-833 Kraków
tel: 126483414

Ewaluacja

typ ewaluacji: problemowa, data: 2013-11-28
wymaganie ocerna
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B
Respektowane są normy społeczne B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

W procesie ewaluacji określa się poziom spełniania wymagań stawianych szkołom (przedszkolom).
Warto zapoznać się z krótką informacją o przebiegu ewaluacji.
Opis 12 wymagań stawianych szkołom można znaleźć w Przewodniku po wymaganiach.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (przedszkolem), ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji (zajęć) i przerw. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła (przedszkole) proponuje indywidualne programy nauczania (wychowania), zajęcia dodatkowe czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji (zajęć) wf. Rodzice uczniów szkoły znajdą listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzą, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących).

Można obejrzeć film:

Można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z 12 wymagań:

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej.
 4. Uczniowie są aktywni - zobacz więcej.
 5. Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - zobacz więcej.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
 8. Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.

Szkoła Podstawowa nr 86 prezentuje wysoki poziom!- wyniki ewaluacji zewnętrznej

W dniach 5 – 18 listopada 2013 roku w szkole gościły panie wizytatorki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zgodnie z przepisami badały poziom spełniania wymagań postawionych szkołom przez Państwo. W naszej szkole badano najbardziej 3 kluczowe dla działalności szkoły obszary z 12 określonych przez MEN:

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

5. Respektowane są normy społeczne.

Sprawdzano więc jak uczymy, jakie są tego efekty oraz czy w szkole jest prawidłowo prowadzona działalność wychowawcza prowadząca do uznawania norm społecznych. Informacje na temat pozyskiwano w anonimowych ankietach przeprowadzonych wśród 109 rodziców, 123 uczniów i 32 nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie wypełniali ankiety przed komputerem. Obserwacji poddano 10 lekcji.

Panie wizytatorki rozmawiały z uczniami młodszymi i starszymi, z nauczycielami, z rodzicami, pracownikami szkoły, z dyrekcją, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XVI oraz z naszymi partnerami (świetlica parafialna, Straż Miejska, Przedszkole nr 142).

Aby jakiś pogląd uznano za uzasadniony musiał znaleźć potwierdzenie w 3 źródłach – np. o tym, że nauczyciele zachęcają uczniów do uczenia się musieli opowiedzieć i rodzice i uczniowie i sami nauczyciele musieli to pokazać na lekcjach.

Nasze działania zostały oceniono we wszystkich tych dziedzinach na poziomie B - WYSOKIM.

(W ustanowionej w 2007 roku skali poziomów wymagań: E - niski D – podstawowy, C – średni, B – wysoki, A - bardzo wysoki w tym roku zostały bardzo zaostrzone kryteria. Poprzednio wystawiona ocena A teraz nie zawsze wystarczy na B).

Uzyskanie tak wysokiej oceny przez szkołę jest możliwe, bo stwierdzono, że prawidłowo prowadzone działania dydaktyczne są POWSZECHNE, SKUTECZNE i ADEKWATNE do potrzeb rozwojowych uczniów. Uznano także POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów oraz POWSZECHNOŚĆ relacji opartych na szacunku i zaufaniu, a także udziału we współdecydowaniu (uczniów, rodziców).

Przytoczę kilka stwierdzeń wynikających z badań, z których jesteśmy szczególnie dumni:

Uczniowie uważają, że:

 • Sposób w jaki nauczyciele uczą, powoduje, że chce się uczyć – 79%
 • Moi nauczyciele wyjaśniają nam jak się uczyć – 83%
 • Większość nauczycieli zrozumiale tłumaczy zagadnienia - 84%
 • Większość nauczycieli potrafi zainteresować tematem – 73%
 • Umiem się uczyć - 97%
 • Lubię się uczyć – 77%
 • Wszyscy uczniowie są traktowani tak samo - 82%
 • Wiem, dlaczego uczę się czegoś na tej lekcji - 85%
 • Moi nauczyciele pomagają mi, jeśli potrzebuję wsparcia - 75%
 • Uczniowie oceniani są według ustalonych, jasnych dla nich zasad – 95%
 • To, czego się uczę przydaje mi się w życiu – 95%
 • Moje wyniki w nauce najbardziej zależą od mojego zaangażowania – 82%
 • Nauczyciel upewnia się, czy właściwie zrozumiałam/em to czego uczyliśmy się na lekcji - 85%
 • Mam wpływ na to, jakie zasady zachowania obowiązują w mojej szkole - 77%
 • Na przerwach czuję się bezpiecznie – 89%

Rodzice w zdecydowanej większości uważają, że:

 • Wszyscy uczniowie są traktowani tak samo.
 • Nauczyciele wierzą w możliwości dzieci.
 • Nauczyciele częściej chwałą moje dziecko, niż je krytykują.
 • Mam wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się od mojego dziecka w szkole.

Mimo, że dla uznania powszechności zjawiska w szkole wystarczy przekroczenie 50% wypowiedzi, a u nas zwykle jest to powyżej 75 % to postaramy się, aby utrzymać tak wysoki poziom naszych „usług”. Będziemy też robić wszystko, aby nasze działania były potwierdzone wysokimi wynikami naszych uczniów, oczywiście z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji.

Bardzo cieszy nas poparcie rodziców dla podejmowanych przez nas wysiłków. Postaramy się nadal nie zawodzić ich zaufania.

Jako dyrektorowi miło mi było słyszeć od kontrolujących wielu dobrych słów po zakończonych rozmowach z różnymi grupami reprezentującymi szkolne środowisko. Dumna byłam z naszych uczniów i nauczycieli, którzy bardzo dobrze prezentowali się na lekcjach. Panie wizytatorki podkreślały, że „widać, że w tej szkole nauczyciele naprawdę pracują”. Kilka razy wracały z lekcji wręcz zachwycone – dzieci się od siebie uczyły, były samodzielne i widać było, że pracują w ten sposób często. Świadczyły o tym także rozmowy z uczniami po lekcjach, które miały sprawdzić, czy lekcja nie była zbyt „pokazowa”. Podobała się bardzo metoda pracy z uczniami zwana „ocenianiem kształtującym”, która powoduje, że uczniowie przejmują większą odpowiedzialność za swoje uczenie się.

Zostaliśmy także bardzo pochwaleni za szeroką działalność innowacyjną – program Comenius, wspomniane Ocenianie Kształtujące, program Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, nowoczesne rozwiązania w dydaktyce realizowane przez 3 innowacje nauczycielskie, bogate zajęcia pozalekcyjne – np. nauka gry na gitarze dla prawie 50 osób, szachy dla najmłodszych, koło dziennikarskie. Doceniono szerokie stosowanie technologii informatycznej na zajęciach – komputer w każdej klasie, zadania przez Internet itp.

Elżbieta Grzybek- dyrektor szkoły

Pełny raport z ewaluacji można zobaczyć pod adresem: http://www.npseo.pl/action/raports lub http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=608&id=0

Oficjalne wnioski po ewaluacji:

 1. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie tworzą w szkole atmosferę, która sprzyja uczeniu się, kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności dzieci za własny rozwój. Uczniowie maja świadomość celów uczenia się i stawianych im wymagań.
 2. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania i wdrażają innowacje, które potrafią wykorzystać w rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu uczniów mających trudności w nauce.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawa programowa. Służy temu taka organizacja procesu kształcenia, która ułatwia uczniom współprace i uczenie się od siebie nawzajem.
 4. Szkoła jest otwarta na inicjatywy uczniów i stosownie do nich modyfikuje działania wychowawcze i edukacyjne.
 5. Szkoła prowadzi wnikliwa analizę wyników sprawdzianu w klasie VI i III i wdraża na ich podstawie działania mające na celu poprawę jakości kształcenia.
 6. W szkole podejmuje się liczne działania wychowawcze, mające na celu zmniejszanie zagrożeń
 7. Zdecydowana większość uczniów zna i respektuje normy społeczne obowiązujące w szkole i czuje siew niej bezpiecznie. W szkole prowadzona jest wielostronna analiza podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.