os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Wizja

„Pomagamy rozwijać skrzydła” – to podstawowe założenie, na którym opiera siępraca szkoły. Podejmowane działania organizujemy tak, aby:

  • procesy edukacyjne były zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
  • uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
  • uczniowie byli aktywni – bardzo dużą uwagę poświęcamy rozwojowi wolontariatu;
  • kształtowane były postawy i respektowane normy społeczne;
  • wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
  • rodzice byli partnerami szkoły;
  • wykorzystywać zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju;
  • procesy edukacyjne uwzględniały wnioski z analizy wyników Egzaminu Ósmoklasisty oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych;
  • zarządzanie szkołą służyło jej rozwojowi

Misja

Podstawowym celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, umożliwienie mu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania swoim życiem w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Jej struktura ma opierać się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywności myślenia. Szukamy dobra w człowieku.

Absolwent naszej szkoły:

Jest ciekawy świata. Dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i jest gotów ponosić konsekwencję własnych czynów.

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i zdrowego trybu życia. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobregoi zrozumieć go.

Służy pomocą. Chętnie pomaga innym, dba o najbliższych i kolegów, można na nim polegać pod tym względem.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas innych ludzi i własny.

Naszym celem jest umożliwienie wszystkim członkom szkolnej społeczności maksymalnej realizacji własnych możliwości. Mamy nadzieję, że po latach spędzonych w szkole staną się dobrze wykształconymi i przygotowanymi do życia w społeczeństwie obywatelami, posiadającymi również utrwalony system wartości moralnych. Tak wyposażeni, nasi absolwenci potrafią sprostać wyzwaniom nowoczesnego społeczeństwa.