os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków
tel: 124259205

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język hiszpański
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

W szkole prowadzone są obligatoryjnie zajęcia z języka angielskiego. Uczniowie klas I-III realizują tygodniowo 3 godziny zajęć, natomiast uczniowie klas IV – VIII 4 godziny zajęć.

Podczas lekcji w klasach I-VIII nauczyciele wdrażają autorską innowację pedagogiczną taką jak: „Have fun with English”, której głównym celem jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów w zakresie wzbogacania słownictwa.

W szkole powołane zostało międzyoddziałowe dwujęzyczne koło teatralne dla uczniów klas I. Zajęcia koła prowadzone są w oparciu o innowację pedagogiczną pt. „Offstage Kids OK!”.

Uczniowie klasa VII i VIII uczą się obligatoryjnie drugiego języka nowożytnego. Mają oni możliwość wyboru języka. Wyboru dokonują pomiędzy językiem niemieckim i hiszpańskim.